Socialt arbete med unga i och omkring gängkriminalitet

Barn och unga i och omkring gängkriminalitet och organiserad brottslighet är ett växande samhällsproblem. Vi vet att unga som rekryteras in i kriminella nätverk riskerar både att skadas och att skada andra, med allvarliga konsekvenserna för både individer och samhälle. Detta ställer höga krav på det sociala arbetet gällande prevention och verkningsfulla insatser.

Forskning om unga och kriminalitet lyfter fram riskfaktorer som utsatthet för våld hemma, i skolan och i den offentliga miljön, men den pekar också på tydliga samband mellan ekonomisk utsatthet och normbrytande beteende.

Socialnämnden har ett lagstadgat ansvar att förebygga att barn och unga far illa, till exempel genom att tidigt sätta in insatser som förhindrar en ogynnsam utveckling. Kommuner har även ett ansvar för att brottsförebyggande arbete bedrivs på ett effektivt sätt (SFS 2023:196). Arbetet med att förebygga kriminalitet och att ge skydd och stöd till de barn och unga som riskerar att begå eller utsättas för brott kräver kunskap och kompetens, men också samverkan mellan olika aktörer.

Med start hösten 2024 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på hur socialtjänsten och andra samhällsviktiga aktörer kan arbeta och samverka kring unga som löper risk att rekryteras till gängmiljöer.

Målgrupp
Du som i din yrkesutövning möter barn och ungdomar i och omkring kriminella miljöer. Tex socialsekreterare, fältassistenter, polis, skolpersonal, fritidsledare, kuratorer.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
Kursen behandlar utifrån aktuell forskning:
- Unga i och omkring gängkriminalitet.
- Preventivt socialt arbete
- Identifiera och kartlägga
- Insatser och metoder
- Uppföljning
- Professionellas utsatthet i mötet med gängkriminalitet
- Samverkan

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges under åtta kursdagar under hösten 2024, två sammanhängande dagar åt gången.
- 26-27 september
- 24-25 oktober
- 28-29 november
- 19-20 december

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30/Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm).

Kursansvarig
Kursen leds av Anne-Lie Vainik, socionom och lektor i socialt arbete med lång praktisk erfarenhet av socialt arbete med unga lagöverträdare och brottsoffer inom socialtjänst, polismyndigheten och skolan.

Anne-Lies forskning har fokus på unga och kriminalitet. Hennes pågående forskning handlar om relationen mellan vårdnadshavare och socialtjänst när barn åtalats för grova våldsbrott.

Kostnad
17 900 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 26 september 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan

Information om kursinnehåll

Kursansvarig
Anne-Lie Vainik
anne-lie.vainik@mchs.se

 

Studierektor
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

 

Studierektor
Hugo Svebeck Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024