KBT för skolkuratorer

- Kognitiva beteendeterapeutiska verktyg


Marie Cederschiöld högskola erbjuder i samarbetet med Magelungen Utveckling en uppdragsutbildning för skolkuratorer på 15 högskolepoäng. Utbildningen sträcker sig över två terminer och sker med en frekvens med en heldag var annan vecka (undantag kan förekomma) med åtta tillfällen under hösten 2024 och sju tillfällen under våren 2025.

Arbetet som skolkurator är brett och innehåller en rad viktiga uppgifter – alltifrån hälsofrämjande och förebyggande arbete till det som gränsar till behandling. Utbildningen ger dig som skolkurator forskningsbaserade och konkreta verktyg i ditt utmanande arbete. Under utbildningen kommer du att få ökad förståelse för hur problembeteenden uppstår och hur du ska kunna vara med och förändra dem, både hos elever och personal. Under utbildningen förmedlar vi kunskap om de mest verksamma verktygen och metoderna inom KBT-fältet.

Målgrupp och Förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som kurator i skolan. Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning.

Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem). Är du inte kurator men tycker att utbildningen verkar intressant får du gärna kontakta oss för samtal.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar 15 heldagstillfällen fördelade jämnt under året. Föreläsningar varvas med övningar i grupp. Utbildningen ges på 25 procents studietakt. Fallexempel och videovinjetter används som diskussionsmaterial och för att illustrera nyckelfärdigheter.
Övningar med direktåterkoppling och skattningar används under utbildningen. Hemuppgifter ges efter varje tillfälle i syfte att förbättra den praktiska tillämpningen av utbildningen.

Kollegial handledning
En del av kursen består av kollegial handledning. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att ha förmånen att tre gånger under höstterminen och tre gånger under vårtermin delta i kollegial handledning. Under dessa tillfällen får deltagarna chansen att förbereda fall och få feedback och input på dessa.

Examinationsformer
För att bli godkänd på utbildningen krävs:
- Obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar.
- Närvarokrav är 80 procent av undervisningstillfällena.
- Kompletteringsuppgifter delas ut av kursledare vid frånvaro.
- Aktivt deltagande i muntliga och skriftliga övningar.

Kursintyg
För att bli godkänd i kursen för ”Kursintyg” krävs förutom punkterna ovan även genomförd inlämningsuppgift i form av enklare hemtenta vid varje terminsavslutning.

Högskolepoäng
För att bli godkänd i kursen för Högskolepoäng krävs närvaro på samma sätt som punkterna ovan samt godkända examinationsuppgifter som delas ut vid fyra tillfällen under kursens gång (två under höstterminen och två under vårterminen) inklusive den inlämningsuppgift som avslutar varje termin. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursträffar och Kursinnehåll
Utbildningsdag sker i huvudsak mellan kl 09.00-16.00.
8 tillfällen under hösten 2024 och 7 tillfällen under våren 2025.
Du väljer om du vill delta på kursträffarna på plats i Stockholm eller digitalt via Zoom.

Höstterminen 2024
28 augusti
11 och 25 september
9, 10 och 30 oktober
6 och 20 november

Vårterminen 2025
22 januari
5 och 19 februari
5 och 19 mars
2 och 16 april

Utbildningsdag 1 - Introduktion: översikt och grundläggande inlärningsteori
Vi det första tillfället ägnar vi oss åt att tydliggöra hur kognitiv beteendeterapi och inlärningspsykologi kan kopplas till skolkuratorns roll. Dessutom ges en översikt av KBT-fältets framväxt och nuvarande tillstånd och en introduktion till inlärningspsykologi, det vill säga, teorin om hur vi kan förstå mänskligt beteende. Vi kommer även tydliggöra förväntningar, skapa ramar för kollegial struktur under kursen och delge er praktisk information.

Utbildningsdag 2 - Inlärningsteori i praktiken
Varför gör vi som vi gör och hur hamnar vi i beteendemönster som egentligen inte är bra för oss? Vi fördjupar oss i praktiska fall och tittar på hur det går att använda grundläggande inlärningspsykologiska verktyg i praktiken. Med en bra analys kan vi också hitta bra sätt att intervenera och förändra.

Utbildningsdag 3 - Samtalsmetodik, positiv feedback som verktyg för förändring.
Principerna för hur det professionella samtalet används i skolkuratorns vardag repeteras och finslipas. Vi utgår från allmänna grundfärdigheter i kommunikation till exempel, validering på rätt sätt, speglingar och sammanfattningar. Under dagen övar vi på att göra funktionella interaktionsanalyser för att bättre förstå samspelet under en samtalssituation. Vi tar också upp hur man kan använda sig av positiv feedback som ett förändringsverktyg.

Utbildningsdag 4 - Mål och värderingar utifrån ACT
Effektiva och utvärderingsbara mål som är grundade i elevens värderingar har visat sig vara ett kraftfullt förändringsverktyg. Med inspiration av metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy arbetar vi med hur vi kan få mes oss de vi möter med hjälp av upplevelsebaserade övningar. Vi arbetar även med hur det går att konkretisera mål så att de både blir effektiva och ett vägledande verktyg för dig i ditt arbete.

Utbildningsdag 5 - Färdighetsträning med särskilt fokus på känsloreglering utifrån DBT
Färdighetsträning kan användas för att öva vardagliga situationer som vissa elever upplever utmanande och behöver träna på. Med tekniker från DBT – Dialektisk Beteende Terapi tittar vi på hur man kan arbeta konkret med känslorhantering och reglering.

Utbildningsdag 6 - Öka begripligheten och förmedla information på rätt sätt
Fördjupning i verktyget psykoedukation, alltså information och kunskap om hur psykisk hälsa och ohälsa fungerar. Målet är att tillsammans med eleven försöka förstå orsakerna till ett problem, för att lättare kunna hitta lösningar och motivation till förändring. Du får träna dig på att genomföra psykoedukation för bland annat ångest, stress, specifik fobi och sömn.

Utbildningsdag 7: Att använda exponering i rollen som skolkurator
Exponering, det vill säga att närma sig rädslor som är hindrande är ett av de mest verksamma verktygen inom KBT och det används inom en rad behandlingsområden. Hur är det möjligt att anpassa detta verktyg till skolkuratorns vardag?

Utbildningsdag 8 - Oro och ångest hos barn och unga
Rädsla hos barn är vanligt men en del är mer oroliga än andra. Hur kan vi förstå hur orosproblematik kan uppstå och fortgå? Vilka verktyg är verksamma? Vid detta tillfälle går vi igenom de vanligaste strategierna för oroshantering inom KBT, bland annat att utmana rädslor men också effektiv problemlösning.

Utbildningsdag 9 - Förståelse och anpassning vid neuropsykiatriska funktionsvariationer
Att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer som autismspektrumtillstånd och ADHD ställer särskilda krav på all personal. Genomgång av de viktigaste kunskaperna och vad KBT har att bidra med i form av till exempel anpassningar och färdighetsträning

Utbildningsdag 10 - Stress hos barn; Prestationsångest, sömn, nedvarvning och prokrastinering
Många elever upplever starkt stress kopplat till såväl skola som kompisar och hemmamiljön. Hur kan vi förstå och kartlägga stressproblematik på ett effektivt sätt? Under dagen fördjupar vi oss i vad stress är och när den blir ett problem. Vi går igenom verksamma tekniker för att arbeta med prestationsångest. Dagen fokuserar även på evidensbaserade metoder för att arbeta med sömnproblematik med hjälp av praktiska fall. Andra delen av dagen ägnas åt ett vanligt bakomliggande område när det gäller stress, så kallad prokrastinering – uppskjutandeproblematik

Utbildningsdag 11 - Tillämpad Beteendeanalys
Vi fördjupar oss i beteendeanalys och beteendens funktion. Vi bygger vidare på de verktyg som hittills lärts ut för att skapa förändring i konstruktiv riktning. Vi arbetar med elevnära övningar med fokus på hur beteendeanalysen kan användes i praktiken.

Utbildningsdag 12 - Normbrytande beteende
Dagen fokuserar på effektiva strategier för konflikthantering, hot och våldssituationer, kriminalitet i skolan samt en presentation av forskningsbaserade metoder för att arbeta förebyggande och åtgärdande mot mobbning.

Utbildningsdag 13 - Problematisk skolfrånvaro
Magelungen har lång erfarenhet att arbeta med problematisk skolfrånvaro och under dagen får deltagarna ta del av viktiga framgångsfaktorer. Andra delen av dagen ägnas åt skärmtid och lärdomar från aktuell hjärnforskning.

Utbildningsdag 14 - Att bryta nedstämdhet – beteendeaktivering
Vi ägnar dagen åt det väl beforskade verktyget beteendeaktivering. Vilken roll spelar beteenden i problematik kopplat till nedstämdhet och hur går det att anpassa evidensbaserade metoder för att bryta nedstämdhet till skolkuratorns roll?

Utbildningsdag 15 - Håll kvar framstegen!
En viktig del i allt KBT-arbete är att få dem vi möter att fortsätta med konstruktiva, nya beteenden och förändringar på egen hand. Vi går igenom hur man främjar fortsatta framsteg på ett bra sätt men också hur du som skolkurator ska kunna hålla dina nya kunskaper vid liv.

Plats
Magelungen Utvecklings lokaler, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm (Hammarby sjöstad) eller digitalt via Zoom.

 

Kostnad
19 750 kr/termin (exkl. moms) vid medverkan på plats i Stockholm
17 250 kr/termin (exkl. moms) vid medverkan digitalt via Zoom

Obs! Utbildningen pågår under två terminer.

Viss litteratur ingår. Övriga litteraturkostnad tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 28 augusti 2024
Ort: Stockholm eller Digitalt
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan

Akademi Magelungen

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Marie Cederschiöld högskola
Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

Akademi Magelungen
Utbildningsansvarig
Oskar Hill
070-745 006 43
oskar.hill@magelungen.com

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2024