Existentiell och humanistisk grundläggande psykoterapiutbildning med ett integrativt perspektiv

Vår tid präglas av en otrygghet där de existentiella frågorna blir alltmer aktuella. Den grundläggande psykoterapiutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola har en existentiell, humanistisk inriktning med ett integrativt perspektiv, vilket innebär att kursdeltagarna med den existentiella och humanistiska terapitraditionen som grund även studerar kognitiv-, psykodynamisk- och systemisk psykoterapi för att förstå den komplexa människan och hennes livssituation. Utbildningen bygger på aktuell psykoterapiforskning som pekar mot att en verksam psykoterapi utgår från terapeutens lyhördhet för den specifika klientens behov och samtidigt hens förmåga att i terapin och tillsammans med klienten skapa en omsorgsfull relation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer: yrkesverksamma inom omsorg, hälso- och sjukvård, socialtjänst, utbildning, arbetsledande och konstnärliga verksamheter: socionomer, beteendevetare, behandlingsassistenter, coacher, präster, diakoner, pedagoger, terapeuter, läkare, sjukskötare, personalhandläggare och verksamhetsledare.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden. Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Termin 1
Under den första terminen studerar vi etiska, juridiska, medicinska och diagnostiska aspekter på psykoterapeutiskt arbete. Här introduceras grundläggande filosofiska teorier om samtal, kriser, möten, mening, förståelse, möjlighet, begränsning, teorier, metoder och förhållningssätt. Psykoterapins utveckling och bärighet klargörs. Termin 1 lägger samtidigt vikt vid att stimulera och utveckla en genuin yrkesidentitet och en professionell förmåga samt att bredda och fördjupa vår kunskap och våra insikter.

Termin 2
Termin två har huvudfokus på den existentiella psykoterapin. Frågor som behandlas berör bland annat hur terapeuten kan stimulera klienten/patienten att utmana sina antaganden och att se och pröva nya perspektiv. Centrala begrepp som omsorg, tillit, hopp, försoning, kris, problem, konflikt och ångest klargörs. Vilka innebörder har vidare mening-meningslöshet, liv-död, känslor-tankar-handling, livsmod-livsleda? Parallellt med detta huvudspår introduceras handledningen. Kursdeltagaren ska under utbildningen bedriva två individualterapier om 20 timmar vardera, eller en gruppterapi om 40 timmar. Kopplat till dessa terapier deltar varje kursdeltagare i en handledningsgrupp om fem kursdeltagare och får under utbildningens gång 120 handledningstimmar. Grupperna leds av erfarna handledare som samtliga är leg. psykologer och/eller leg. psykoterapeuter.

Termin 3
Utbildningens tredje termin bygger på studier av teorier, metoder och förhållningssätt inom andra terapitraditioner; kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi och systemisk terapi. Vi kommer här in på hur vi kan tillägna oss ett integrativt förhållningsätt. Utbildningen under termin tre berör vidare vilken betydelse erfarenheter och tolkningar av dessa terapiinriktningar har för var och en. Termin tre lägger också vikt vid hur jag som terapeut kan reflektera kring och förändra mina tankemönster och beteenden. Hur påverkas jag av mina sammanhang och hur kan jag skapa meningsfulla sammanhang? Handledningen fortlöper under hela terminen.

Termin 4
Under denna termin introduceras vetenskapsteorin och dess betydelse för psykoterapeutisk teori och praxis. Parallellt med den pågående handledningen arbetar kursdeltagarna under hela termin fyra med ett examensarbete, en akademisk essä, där de reflekterar kring, sammanfattar och prövar hur psykoterapeutisk teori, metod och förhållningssätt kan bidra till att de tillägnar sig en egen terapeutisk identitet och ett autentisk professionellt omdöme.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar 45 högskolepoäng och löper över fyra terminer. Totalt består utbildningen av 240 timmar lärarledd undervisning och 120 timmar grupphandledning. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och psykoterapeutiska samtalsövningar.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga moment och godkända examinationsuppgifter. Kursen examineras vid sidan av enskilda examinationsuppgifter även genom ovan nämnda skriftliga fördjupningsarbete i form av en akademisk essä. Examensarbetet innehåller handledning. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Psykoterapier
Kursdeltagarna ska under utbildningen bedriva två individuella psykoterapier om 20 timmar vardera eller en gruppterapi om 40 timmar.

Handledning
Kursdeltagarna deltar under utbildningens gång i en handledningsgrupp med en handledare och fem kursdeltagare. Handledningen omfattar totalt 120 handledningstimmar.

Vetenskapligt råd
Kursen har ett vetenskapligt råd. Det består av professorer, som är ledande forskare inom medicin, filosofi, psykoterapi, och psykologi. Rådet fyller en viktig roll för att upprätthålla och säkerställa oberoende, god vetenskaplig kvalitet och tillgång till ett nätverk av olika forskarmiljöer.

Kursdatum
Utbildningen sträcker sig över fyra terminer med ett kurstillfälle á två dagar varje månad: måndag och tisdag, måndagar kl. 10.00-17.00 och tisdagar 09.00-16.00.
Nästa kursstart planeras till hösten 2024 med följande kursträffar:
26-27 augusti
23-24 september
21-22 okotber
18-19 november
16-17 december

2025
20-21 januari
17, 18 och 19 februari
17-18 mars
14-15 april
12-13 maj

25-26 augusti
22-23 september
20-21 oktober
17-18 november
15, 16 och 17 december

Kursträffarna för våren 2026 meddelas under kursens gång

Plats
Kurslokal centralt i Göteborg.

Kursansvarig
Lance Cederström är leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning och har sedan 1980-talet arbetat som psykoterapeut och vägledare inom främst hälso- och sjukvård, skolor, socialtjänsten, inom diakonin och i näringslivet. Lance undervisar på universitet och högskolor om den existentiella filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.

Övrigt om psykoterapiutbildningar
Vi vill göra dig uppmärksam på att en grundläggande psykoterapiutbildning aldrig ger garantier för intag till en legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning (tidigare Steg 2 utbildning). Det är upp till varje lärosäte att bedöma den grundläggande utbildning som man genomgått. De flesta påbyggnadsutbildningar till leg. psykoterapeut kräver idag en genomgången egen terapi om 50 timmar (ibland 75 timmar) eller 120 timmar gruppterapi som inte är äldre än 5 år (ibland 3 år) vid ansökningstillfället.

Kostnad
30 500 kr/termin (exkl.moms)
Obs! Utbildningen pågår under fyra terminer.
Litteraturkostnad tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Anmälan
Anmälan sker här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: Deltid
Utbildningsstart: 2024-08-26
Ort: Göteborg
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Lance Cederström
070-523 31 18
lance@cederstrom.se

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024