Affektfobiteori för socialarbetare och kuratorer

Verktyg för att förstå en människas negativa känslor och beteenden


Hur förstår vi ett barn som är utåtagerande i skolan, en förälder med bristande impulskontroll eller en ungdom som söker hjälp för fysisk en smärta som inte går att förklara medicinskt?

Hur kan vi förstå depression och hur kan ett beteende som kopplas till det bäst behandlas och bemötas?

Affektfobiteori (AFT) handlar om att utforska och förstå beteenden, tankar och känslor som människor har och som i sin tur leder till problem. Dessa beteenden, tankar och känslor bygger enligt affektfobiteorin på ett undvikande av specifika affekter/känslor som vi lärt oss är farliga eller kanske fel att känna.

Målet med utbildningen är att transdiagnostiskt nyansera människors beteenden, som leder till olika diagnoser och behov utöver medicinering. Hur kan vi se och bemöta människor transdiagnostiskt inom ramen för socialt arbete. Problem som socialarbetare och kuratorer ofta möter i sitt dagliga arbete i samtal med människor.

Som deltagare i utbildningen kommer du att få verktyg för att utforska och förstå klienters behov.

Målgrupp
Du som i din yrkesutövning möter barn, ungdomar och/eller vuxna.

I rollen som till exempel kurator eller barnmorska på ungdomsmottagning eller skola, familjebehandlare, socialsekreterare, fältassistent, mini-Maria, på behandlingshem eller andra råd och stödfunktioner.

Kursen kan också ses som en introduktion till AFT som terapiform (Affektfobiterapi) för dig som arbetar med psykoterapi.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen har fem kurstillfällen under oktober-december 2024.

Första kursträffen är 2-3 oktober
Två sammanhängande dagar i november
En dag i december

Plats
Kursen ges i högskolans lokaler på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 och/eller Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm)

Kursansvarig
Jenny Svebeck är socionom, leg. psykoterapeut, och medicine magister. Handledare och lärare i psykoterapi vid flera universitet och högskolor på såväl grundläggande som legitimationsgrundande nivå. Hon är också certifierad enligt IEDTA i affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi.

Jenny har över 20 års erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi med vuxna, ungdomar samt unga vuxna. Hon har arbetat med utredning, behandling, psykosomatik samt som chef i privat och offentlig verksamhet.

Jenny handleder individer och grupper inom privat och offentlig verksamhet som arbetar med samtal, behandling och psykoterapi.

Kostnad
16 500 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 23 augusti 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2 oktober 2024
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 23 augusti 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Jenny Svebeck

 

Studierektor
Hugo Svebeck Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024