Enhetens publikationer

Här finner du publicerade rapporter, artiklar, böcker med mera från forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning.

Publikationerna visas med de senaste publikationerna överst till år 2019.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Anna Mankell, Ali Abdelzadeh (2023). The role of community trust for compliance with the Swedish COVID-19 immunisation programme
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2022). Ungas röst: En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val
[Fulltext]
array
Rebecka Andersen (2022). I kvinnornas värld: Omsorg och tvång på uppfostringsanstalten Viebäckhemmen 1905–1947
[Fulltext]
Rebecka Andersen, Lars Trägårdh, Mariell Juhlin, Markus Barnevik Olsson (2022). Tilliten till det svenska samhällskontraktet
Patrik Cras, Johan von Essen, Kjell Hansen, Marie Nordfeldt, Pelle Åberg (2022). Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen
Patrik Cras, Johan von Essen, Pelle Åberg (2022). Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning
Maria Eriksson, Veronica Ekström, Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2022). Violence capital: On the framing and construction of a policy problem
Johan von Essen (2022). Ideellt arbete: om sega strukturer i en föränderlig tid
Johan von Essen, Lars Svedberg (2022). Introduktion och teoretiska ansatser
Johan von Essen, Lars Svedberg (2022). Engagemangets gestaltningar: Insatser i och utanför civilsamhället
Johan von Essen, Pelle Åberg (2022). Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser
Ebba Henrekson (2022). The continuation of perceived deviance: independent confessional schools in Sweden 1795–2019
Ebba Henrekson, Truls Neubeck (2022). Idéburen välfärd i Sverige: En systematisk litteraturstudie
Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson (2022). Civilsamhällets kvalitet: Vilka dimensioner, för vem och med vilka resultat inom välfärden?
[Fulltext]
Magnus Karlsson (2022). Det svenska icke-mottagandet
Magnus Karlsson, Lars Svedberg (2022). Fattigdom i välfärden
Anders Kassman (2022). Medborgerligt engagemang bland minoriteter med utländsk bakgrund
Anders Kassman (2022). Levnadsförhållanden bland barn som utsattsför våld i nära relationer
Anders Kassman, Åsa Kneck (2022). Doing childhood, doing gender, but not doing sports: Unorganized girls’ reflections on leisure time from a relational perspective
Anders Kassman, Johan Vamstad (2022). Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civil­samhället : en demokratifråga?: [Historical changes in youth participation in civil society organisations : a matter of democracy?]
[Fulltext]
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Organiserad idrott: viktig källa till fysisk aktivitet för många barn
[Fulltext]
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Uppfattningar om fysisk aktivitet, idrott, fritid och hälsa: Forskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Fysisk aktivitet, idrott och hälsa bland flickor: Forskning med föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
Elinn Leo Sandberg, Anna Angelin, Johan Vamstad (2022). Civilsamhällets matdistribution: en ideal lösning på fattigdom och klimatkris?
[Fulltext]
Malin Lindberg, Johan Hvenmark, Cecilia Nahnfeldt (2022). Social Innovation for Work Inclusion: Contributions of Swedish Third Sector Organizations
Erik Lundberg (2022). Different Types, Different Reactions?: How Civil Society Organizations Respond to Right-wing Extremism
Linnea Lundgren (2022). Trossamfunden och covid-19: en undersökning om hur pandemin påverkat lokala församlingar i Sverige
[Fulltext]
Linnea Lundgren, Linnea Jensdotter (2022). Studying Religious Change: Combining Close and Distant Reading in the Field of Sociology of Religion
Martha Middlemiss Lé Mon, Linnea Lundgren, Annette Leis Peters (2022). Religiösa organisationer och civilsamhället
Roseanne Mirabella, Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2022). Civil Society Education: Western Perspectives
Finn Nilson, Anna Mankell (2022). Is the perceived risk of fire-related injury and trust in local authorities affected by rescue services' actual ability?
Emin Poljarević, Anna Ardin, Mattias Irving (2022). Islamophobia in Sweden: National report 2021
[Fulltext]
Hannes Rolf (2022). Det svenska medborgerliga engagemanget i ett historiskt perspektiv
Lars Svedberg (2022). Att inte vara en engagerad medborgare?
Lars Svedberg, Johan von Essen (2022). Avslutning
Lars Svedberg, Johan von Essen (2022). Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992-2019
Mona Söderlund, Ingrid Hellström, Johan Vamstad, Ragnhild Hedman (2022). Peer support for the newly diagnosed: how people with dementia can co-produce meeting centre services
Johan Vamstad (2022). Skolpolitik på lokal nivå: ett komplext och motsägelsefullt politikområde
Johan Vamstad (2022). Det svenska sättet att ge: om skillnaden mellan privata och gemensamma pengar
Johan Vamstad, Magnus Karlsson (2022). Welfare between Social and Human Rights: Charity in the New Social Landscape of Sweden
Johan Vamstad, Magnus Karlsson (2022). Welfare Beyond Social Rights: How Charities Are Stepping Up to Aid Non-Citizens in Sweden
Johan Vamstad, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2022). Social rights and street-level services for women in homelessness: A qualitative study
Filip Wollter, Johan Vamstad (2022). Socialtjänst på lokal nivå: oförutsägbarhet, komplexitet och byråkrati
array
Therese Ydremark (2022). Efter flykten: En studie av civilsamhällets betydelser för deltagande och tillhörighet efter påtvingad migration
[Fulltext]
Anna Ardin (2021). En karta över det demokratiska utrymmet
Johan von Essen (2021). Argument för hur två så pass olika filosofer som Wittgenstein och Arendt kan vara en utgångspunkt för hur livsåskådningsforskningen kan ge ett bidrag till studier om civilsamhället
Johan von Essen (2021). Inledning
Johan von Essen (2021). Det svenska civilsamhället: en introduktion
Johan von Essen (2021). Avslutning
Deborah Finkel, Pia H. Bülow, Monika Wilińska, Magnus Jegermalm, Cristina Joy Torgé, Marie Ernsth Bravell, Per Bülow (2021). Does the length of institutionalization matter? Longitudinal follow-up of persons with severe mental illness 65 year and older: shorter-stay versus longer-stay
Elsa Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson (2021). Låt våra hemlösa få bo på de tomma hotellen
[Fulltext]
Hanna Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson, Johan Vamstad (2021). Låt berörda vara del i forskning
Hanna Karlsson, Johan Vamstad (2021). Ge alla med skyddad identitet tillgång till vård
[Fulltext]
Magnus Karlsson (2021). Fattigdom, rättigheter och insatser i det civila samhället
Magnus Karlsson (2021). Covid-19 och det civila samhället: En berättelse om människors initiativ
[Fulltext]
Magnus Karlsson (2021). Pandemin och icke-mottagarna
[Fulltext]
Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: de svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Doing it together. The dynamics of volunteer work in football clubs for children, the Swedish case
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Health-promotive and exclusionary mechanisms in civil society: A critical review of the empirical support for Putnam’s view of social capital
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Idrott och hälsa bland flickor: Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
Linnea Lundgren (2021). A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019
[Fulltext]
Anna Mankell (2021). Collective Patient Participation: Patient Voice and Civil Society Organizations in Healthcare
[Fulltext]
Dominika V. Polanska, Hannes Rolf, Scott Springfeldt (2021). Special issue introduction: Tenants organizing: precarization and resistance
[Fulltext]
Hannes Rolf (2021). A Union for Tenants: Tenant militancy in Gothenburg as a historical example
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Susanna Alexius (2021). The social meaning of money in non-profit organizations: A case study of formal and informal earmarking of money
Ola Segnestam Larsson, Charlotte Forsberg, Thomas Schneider (2021). Micro Conditions for Co-production: Values, Levels, and Satisfaction with Co-production in a Non-profit Welfare Organization
Ola Segnestam Larsson, Daniel Rådelid, Daniel Wester (2021). Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?
[Fulltext]
Erik Sjöstrand, Lars Svedberg (2021). Ett engagerande mikrokosmos: folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang
[Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen (2021). Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992-2019
Lars Trägårdh (2021). Från folkrörelse till civilsamhälle: Staten och samhället i det moderna Sverige
Johan Vamstad (2021). Generosity in Times of Crisis: Swedish Helping Behaviours During the COVID-19 Pandemic
[Fulltext]
Erika Wall, Johan Vamstad (2021). När en part försvinner: informella vård och omsorgsinsatser under Coronapandemin
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies
[Fulltext]
Johan von Essen (2020). Ideellt arbete i det svenska samhället
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Förord
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Avslutning
[Fulltext]
Ebba Henrekson, Fredrik, O. Andersson, Filip Wijkström, Michael R. Ford (2020). Civil Society Regimes and School Choice Reforms: Evidence from Sweden and Milwaukee
Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson (2020). Hur hanterar ideella organisationer LOU-upphandlingar?: Fallstudier inom kvinnojour, äldreomsorg och personligt ombud
[Fulltext]
Anders Kassman (2020). Ideellt arbete och informella insatser bland människor med utländsk bakgrund
[Fulltext]
Linnea Lundgren, Lars Trägårdh (2020). Det religiösa civilsamhället: en resurs eller ett hot?
Anna Mankell, Mio Fredriksson (2020). Two-front individualization: The challenges of local patient organizations
Anna Mankell, Johan Hvenmark (2020). Variations on a theme: Exploring understandings of the marketisation concept in civil society research
Finn Nilson, Linnea Lundgren, Carl Bonander (2020). Living arrangements and fire-related mortality amongst older people in Europe
Hannes Rolf (2020). Hyresgäster mellan krigen: Organisering under marknadshyrornas tid
Hannes Rolf (2020). Hyresprotester världen över
[Fulltext]
array
Hannes Rolf (2020). En fackförening för hemmen: Kollektiv mobilisering, hyresgästorganisering och maktkamp på hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg 1875–1942
[Fulltext]
Hannes Rolf, Maryam Fanni, Carolina Pettersson (2020). Urbana rörelser mot den globala finanskapitalismen: Introduktion till avsnittets texter
[Fulltext]
Thor Rutgersson, Pelle Åberg (2020). Cirkelns betydelser: En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2020). Vad vet vi om resultatet av Bostad först för människor i långvarig hemlöshet i Sverige?: En systematisk litteraturöversikt av forskning, uppsatser, utredningar, utvärderingar och rapporter
[Fulltext]
Lars Svedberg (2020). Vilka är medborgarna som inte gör ideella insatser?
[Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2020). Inledning
[Fulltext]
Johan Vamstad (2020). Sweden: Minor challenges and even smaller solutions
Johan Vamstad (2020). Community co-production at Japanese health and welfare cooperatives: a Swedish perspective
Johan Vamstad (2020). Givande som medborgerligt engagemang i Sverige
[Fulltext]
Johan Vamstad (2020). Giving to be civil or civic?: A social origins analysis of charitable giving in Sweden
Susanne Wallman Lundåsen (2020). Ideellt arbete och politiskt deltagande
[Fulltext]
Filip Wijkström, Ebba Henrekson, Stig Linde, Marta Reuter, Erik Sjöstrand (2020). The Church of Sweden and the Quest to Bounce Back Better
[Fulltext]
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter (2020). Organizational Identity of Think Tank(er)s: A Growing Elite Group in Swedish Civil Society
Rebecka Andersen, Anna O'Sullivan (2019). De som samhället inte vill se
Tomas Brytting (2019). Äga, leva, dö: från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen
Johan von Essen (2019). The Shifting Meanings of Popular Engagement in Swedish Society
Johan von Essen, Morten Frederiksen, Jill Loga (2019). The Ambiguities of Volunteering
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg (2019). Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden
Charlotte Holgersson, Johan Hvenmark (2019). Reading nonprofit leadership from a gender perspective
Magnus Jegermalm, Jonathan Hermansen, Audun Fladmoe (2019). Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries
Anders Kassman, Johan Vamstad (2019). Local public administration as facilitator of political youth participation: good intentions and institutional shortcomings
Linnea Lundgren (2019). A Diversity of Roles: The Actions Taken by Religious Communities in Sweden during the “Refugee Crisis” in 2015
Linnea Lundgren, Elisabeth Christiansson (2019). Rättigheter och barmhärtighet: oförenliga eller överbryggande diskurser?
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Journal of Nonprofit Education and Leadership: Themed Issue on Civil Society Education
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Civil Society Education: National Perspectives
Hans-Peter Y. Qvist, Bjarte Folkestad, Torben Fridberg, Susanne Wallman Lundåsen (2019). Trends in Volunteering in Scandinavia
Hannes Rolf (2019). Hyresmarknadens bortglömda konfliktrepertoarer
Hannes Rolf (2019). En stark rörelse kan stoppa renovräkningarna: Recension av Polanska, Degerhammar & Richard - Renovräkt: hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden (2019)
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2019). Perspektiv på offentlig upphandling
Ola Segnestam Larsson (2019). Små och missgynnade eller bara förbisedda?
Ola Segnestam Larsson (2019). Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg
Ola Segnestam Larsson, Susanna Alexius (2019). Having it Both Ways: Managing Contested Market Money in a Civil Society Organization
Ola Segnestam Larsson, Lena Svensson (2019). Folkbildning vid sidan av folkbildningsanslaget: En kartläggning med fokus på folkbildningens samlade finansiering och verksamheter
[Fulltext]
Per Selle, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg, Bjarne Ibsen, Lars Skov Henriksen (2019). The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different
Gunilla Silfverberg, Rebecka Andersen (2019). Vårdetik ur ett feministiskt perspektiv
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg (2019). Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg (2019). Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case
Lars Trägårdh (2019). The crisis of the European Union: Opportunity or graveyard for a european civil society?
[Fulltext]
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter (2019). Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2022