Mjuk massage vid smärta; en interventionsstudie bland äldre multisjuka personer på vård- och omsorgsboende

Syftet med studien är att undersöka effekter av mjuk massage (MM) med fokus på smärta och välbefinnande hos äldre personer med multisjukdom på vård och omsorgsboende. Vetenskapliga frågeställningar: Vilka effekter har MM på autonoma funktioner hos äldre personer med multisjukdom? Har MM smärtlindrande effekter hos äldre och multisjuka personer? Hur upplever äldre personer att få MM vid smärta? Om och på vilket sätta upplever den äldre personen att MM påverkar välbefinnandet?

Studien vänder sig till äldre personer på vård och omsorgsboende med multisjukdom och smärta. Med multisjukdom menas här att man har fler än två diagnoser ex. Parkinsons sjukdom och hjärtsvikt. Världshälsoorganisationen (WHO, 2004) rapporterar att smärta är vanligt förekommande, omfattande, handikappande och svårdiagnostiserat hos äldre personer. Den fysiologiska förklaringen är att äldre personer ofta har en förändrad upplevelse av den primära smärtan. Uttryck för smärta kan exempelvis vara motorisk oro eller förvirringstillstånd. Smärta beskrivs som ett specifikt symtom där insatser oavsett smärtans karaktär, (fysisk, psykisk, social eller existentiell) är viktig för den äldres livskvalitet.Beröring har i alla tider beskrivits som en viktig och ibland avgörande strategi för hur vi kommunicerar, människor emellan. I många kulturer är fysisk beröring bevis på tillgivenhet, trygghet och social tillhörighet. Omvårdnadspersonal har ofta unika kunskaper och förmågor att genom verbal och ickeverbal kommunikation (ex beröring) skapa relationer och närhet i vårdsituationer genom beröring. Forskning inom palliativ vård (vård i livets slutskede) visar att när beröring som mjuk massage (MM) erbjuds har det flera positiva effekter; ökat välbefinnande, symtomlindring vid ångest, smärta och illamående. Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för metoder som syftar till att ge mjuka men fasta strykningar, lätta tryck- och cirkelrörelser av hudens ytliga strukturer. Studier har identifierat s.k. C-taktila (CT) nerver i huden som är specialiserade på att sända signaler till hjärnan vid lätt hudberöring. De specifika nervtrådarna som återfinns i hårig hud förbinder sig direkt med den del av hjärnan som styr känslor. Beröring som ges med långsamma och återkommande strykningar på huden stimulerar CT-nerverna och leder till att det upplevs behagligt.

Förväntat resultat: Stimulering av CT-fibrer genom beröring och MM kan ha normaliserande effekter på puls och blodtryck samt bidra till smärtlindring, förbättrad sömn och ökat välbefinnande jämfört med en kontrollgrupp.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
  • Berit Seiger Cronfalk
Projektgrupp/medarbetare:
  • Kristoffer Årestedt, Linnéuniversitetet och Lisa Andersson, leg. ssk,
  • Anette Alvariza
Tidsperiod: 2016 -
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2023