Etiska utmaningar med samtycke i vård och forskning

Hälso- och sjukvård ska vara säker, effektiv och – så långt det är möjligt – ges med respekt för patientens autonomi och den enskildes värdighet. Tvång, begränsningsåtgärder och skyddsåtgärder kan sammanfattas som restriktiv praktik (RP) och omfattar åtgärder som begränsar eller utövar tvång mot den enskildes vilja. Detta är generellt inte tillåtet i hälso- och sjukvården (förutom i vissa undantag, så som i LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård). Ändå tillämpas ibland RP i patientarbetet, även utanför tvångsvårdslagstiftningen. RP upplevs ofta vara kränkande och har en negativ inverkan på patientens självkänsla och värdighet. 

Det är sannolikt inte möjligt att helt undvika RP, i synnerhet när det handlar om patienter med nedsatt beslutsförmåga. Därför är en "nollvision" kring RP i sjukvården inte genomförbar och sannolikt inte etiskt försvarbar. Istället är det etiskt angeläget att synliggöra och beskriva RP, liksom att kartlägga varför det används och vad som kan göras för att minska dess omfattning.

Detta projekt syftar till att undersöka vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av RP inom vård och medicinsk forskning. Projektet har både empiriska och normativa frågeställningar. De empiriska frågeställningarna rör hur RP används och rättfärdigas inom vård och medicinsk forskning. De normativa frågeställningarna tar sin utgångspunkt i de empiriska resultaten, och syftar till att ge en etisk analys av RP.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Tove Godskesen,
  • Niklas Juth, Uppsala universitet, ,
  • Joar Björk, Region Kronoberg/Uppsala universitet
Tidsperiod: 2022-
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2022