Creating safe care in the private homes of people with complex care needs: A systems safety perspective

I Sverige liksom i övriga västvärlden bedrivs allt mer sjukvård i hemmen för personer med komplexa vårdbehov. Förändringen innebär att avancerad vård och medicinsk teknik ska ske på ett säkert sätt även i hem-miljö. Hur detta ska möjliggöras är ett outforskat område. För att systematiskt förbättra säker vård i hemmen måste vi veta hur olika professioner inom hemsjsukvården upptäcker brister och hanterar komplexa situationer så att säker vård skapas.

Det övergripande syftet med studierna är att utifrån ett systemperspektiv utforska organisatoriska och professionella aspekter av kommunikation, kunskapsutveckling och beslutsfattande i multiprofesssionella team, som har betydelse för att skapa säker vård i hemmet för personer med komplexa vårdbehov. Studierna genomförs vid tre olika enheter som bedriver specialiserad vård i hemmet (ASIH) inom Stockholms län. Studierna har en explorativ design med etnografisk metod och sker i iteraktiva cykler. Datainsamlingsmetoder som används är observationer, ljudinspelningar, fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
  • Marléne Lindblad
Projektgrupp/medarbetare:
  • Mirjam Ekstedt, docent, KTH; Richard Cook, professor, KTH; Gunilla Johansson
Tidsperiod: 2019 -
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juni 2022