Efter våldet - Rättigheter för barn i skyddat boende

I Sverige vistas varje år runt 3 000 barn i ett skyddat boende under en kortare eller längre period. Projektet Efter våldet handlar om att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende.

Projektets fullständiga titel är ”After the Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic violence, during and after their stay at women shelters in Sweden”. Syftet med projektet är att med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv förbättra förutsättningarna för delaktighet, skydd och stöd för barn i skyddat boende, och barnens välbefinnande under och efter tiden i boendet. I projektet utvecklas och utvärderas en modell för arbete med barn i skyddat boende som kallas ”pusslet” som består av tre delar: information, samordning och lek.

I projektet ingår att 1) utveckla och pröva en modell för samordning av arbetet kring barn i skyddat boende, en del som Marie Cederschiölds högskola ansvarar för; 2) att utbilda personal i skyddade boende i traumamedvetenhet och BRA-samtal för barn i skyddat boende, 3) utbilda socialsekreterare, 4) erbjuda psykosocialt stöd genom strukturerad och fri lek under ledning av volontärer, 5) att kartlägga luckor i insatssystemet kring barnen och genomföra en informationskampanj om barn i skyddat boende, och 6) sprida projektets resultat inom EU genom webinarier, konferenser och nätverk.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Genomförande och partnerskap

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Extern projektgrupp: Projektet genomförs av Rädda Barnen (projektkoordinator), Allmänna Barnhuset, Barnafrid, Marie Cederschiöld högskola, och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Tidsperiod: 2021-2022
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Avslutad

Projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2023