Barnet, familjen och staten: Barnrättighetsregimer i Sverige, Frankrike och USA, 1900-2000

Om det finns ett grundläggande värde som delas av så gott som alla människor är det viljan att skydda våra barn och befrämja deras välbefinnande. Trots detta visar komparativa data att barns välbefinnande varierar dramatiskt inte bara mellan rika och fattiga länder utan även mellan och inom de rika länderna i västvärlden. Varför detta är fallet är detta projekts centrala fråga.

Teoretiskt utgår projektet från vår och andras forskning kring social- och familjepolitik som pekar på att man kan identifiera olika idealtypiska regimer när det gäller relationerna mellan individ, familj och stat. Vår hypotes är att dessa i sin tur genererar distinkta barnrättighetsregimer. Vi kommer att utveckla och renodla vår teori genom kvalitativa och historiska studier i tre länder – Sverige, Frankrike och USA – för att sedan testa och applicera denna teori genom en kvantitativ analys av data från ett större antal rika länder i västvärlden.

I vår kvantitativa analys kommer vi dels att utnyttja redan tillgängliga index som mäter barns välbefinnande i en rad avseenden (vad vi kallar output mått), dels skapa ett nytt index där fokus istället ligger på rättigheter, lagar och policies (vad vi kallar input mått). Projektets mål är dels teoretiska (att förklara variation gällande barnrättighetsregimer), dels empiriska (att generera ett helt nytt input index som jämför rättigheter och lagar), dels policy orienterade (att erbjuda ett välunderbyggt underlag för offentlig debatt).

Ansvarig för studien är professor Lars Trägårdh i samarbete med en rad forskare – Johan Vamstad (Ersta Sköndal Bräcke högskola), Bengt Sandin (Linköpings universitet), Tapio Salonen (Malmö högskola), Lisa Tiersten (Barnard College, Columbia University) och Johanna Schiratzki (Ersta Sköndal Bräcke högskola) samt med Rädda Barnen. Ett bokavtal har ingåtts med Berghahn Books, New York och Oxford.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Johan Vamstad, Tapio Salonen, Bengt Sandin och Johanna Schiratzki
Tidsperiod: 2010-2013
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022