Rektorerna vid Sveriges lärosäten kräver grundlagsskydd för akademisk frihet

Rektorerna vid Sveriges lärosäten, företrädda av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), har lyft betydelsen av att grundlagsskydda den akademiska friheten inför regeringens kommande forskningsproposition.

I en gemensam ståndpunkt understryker de att dagens beslut och investeringar formar morgondagens framgång för Sverige som en världsledande kunskapsnation.

Under pandemin spelade lärosätena en avgörande roll genom kunskapsutveckling och snabb kommunikation av forskningsrön. Rektorerna lyfter särskilt fram behovet av akademisk frihet som grund för framgångsrik forskning, utbildning och innovation, särskilt i en tid av ökad kunskapsresistens.

För att säkerställa Sveriges position som en kunskaps- och innovationsnation föreslår rektorerna konkreta åtgärder i den kommande propositionen, inklusive ökad statlig investering i forskning, stärkta basanslag, och slopade krav på medfinansiering.

Rektorerna framhåller även vikten av att stärka nationella forskningsinfrastrukturer och höja ersättningsnivåerna för högre utbildning inom alla utbildningsområden. De betonar behovet av internationellt samarbete och uppmanar till ökad medvetenhet om Sveriges roll på den globala arenan.

"Vi är beredda att ta vårt ansvar för kunskapsutvecklingen"

Avslutningsvis uppmanar rektorerna till fortsatt dialog och samarbete mellan lärosäten och regeringen för att tillsammans säkerställa en framgångsrik framtid som en ledande kunskaps- och innovationsnation.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024