Bättre uppföljning av villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet

Barn och unga med funktionsnedsättning har en mer utsatt situation i skolan jämfört med andra barn. Sedan länge saknas dock möjligheter att följa upp villkoren för denna grupp barn och elever.

Tillräcklig kunskap saknas om skolresultat, tillgång till stöd och hur barnen och eleverna med funktionsnedsättning upplever sin skolgång. Det innebär i praktiken att de riskerar att osynliggöras.

I juni 2022 fick professor Magnus Tideman regeringens uppdrag att som särskild utredare analysera och föreslå vilka uppgifter om villkoren för barn och unga med funktionsnedsättning i skolan som ska samlas in nationell nivå och hur det kan genomföras.

Idag överlämnande Tideman utredningen ”Uppföljning för utveckling – samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola (SOU 2023:95) till skolministern. Utredningens uppdrag har omfattat barn och elever med alla olika typer av funktionsnedsättningar i alla olika skolformer, från förskola till kommunal vuxenutbildning.

Utredningen föreslår att ansvariga skolmyndigheter (Skolverket och Skolinspektionen) får ett förtydligat ansvar för att följa upp villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet. Det är också nödvändigt att ge myndigheterna bättre uppföljningsredskap och därför lämnas också förslag på hur barnens och elevernas, och deras vårdnadshavares, erfarenheter och synpunkter ska samlas, på en förbättrad verksamhetsstatistik så att skolresultat och tillgång till stöd kan identifieras och på en långsiktig forskningssatsning när det gäller att analysera orsaker till problem och effekter av olika insatser.

Alla barn och unga har rätt till en förskola och skola där de har goda förutsättningar för lärande, känner sig trygga och får det stöd utifrån behov. Det gäller också de som lever med funktionsnedsättning. Utredningens olika förslag ger sammantaget ett systematiskt och hållbart system för uppföljning med hög kvalitet. Kunskaperna som uppföljningen genererar kommer att kunna användas både för effektivare politiska reformer och för bättre praktiska insatser i skolväsendet. Med en stabil kunskapsgrund att stå på stärks förutsättningarna för att skapa en likvärdig utbildning och motverka skolmisslyckanden. Dessutom skapas förutsättningar för att följa upp villkoren för personer med funktionsnedsättning när de blir vuxna.

Tillsammans bildar utredningens förslag ett robust system för uppföljning av villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning. Det är ett stort och viktigt steg framåt, säger professor Magnus Tideman.

Utredningens förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2023