Projektet aCent får 5,5 miljoner kronor för att stärka personcentrerad vård för patienter som genomgår stamcellstransplantation och deras närstående

Projektet aCent har tilldelats ett anslag på 5,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Projektet, som har pågått sedan 2018, fokuserar på att förbättra vården för patienter som genomgår en stamcellstransplantation samt deras närstående. Genom att stärka en personcentrerad vård vill aCent minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella besvär som ofta uppstår i samband med sjukdomen och behandlingen.

Stamcellstransplantation är en komplex och krävande medicinsk procedur som ofta innebär långa sjukhusvistelser och en rad utmaningar för patienter och deras närstående. Projektet aCent har som mål att förbättra vården genom att skapa en mer individanpassad och helhetsorienterad vård. Genom att involvera både patienter och deras närstående i processen och genom att erbjuda stöd och resurser för att hantera de olika utmaningarna kan aCent bidra till en bättre livskvalitet för dessa patienter.

Projektet syftar till att ta fram en sjuksköterskeledd modell för hur ett mer individualiserat stöd på ett systematiskt sätt kan användas i vården för att sedan utvärdera hur modellen påverkar livskvaliteten för patienter och närstående. Modellen utvecklas i samarbete mellan forskare, pedagoger, kliniskt verksamma sjuksköterskor, chefer vid enheterna, samt tidigare patienter och närstående.

Denna samverkan är oerhört viktig och möjliggör att modellen ska bli kliniskt accepterad och hållbar över tid, säger Carina Lundh Hagelin, ansvarig forskare vid Marie Cederschiöld högskola.

Just nu pågår utvärdering och analys av en pilotstudie där modellen testats i Lund och Stockholm. Nästa steg är att göra en större studie med start under våren 2024 där samtliga sex sjukhus i landet som gör stamcellstransplantationer kommer att ingå. Patienter och närstående på sjukhus i Lund och Stockholm kommer att få tillgång till modellen, och övriga sjukhus blir kontrollgrupp för studien. Förutom att utveckla modellen så studeras också hur den utvecklas i samverkan och hur den kan implementeras i vården.

Vi behöver förstå vad som är gynnsamt och inte vid en implementering av modellen. Det är särskilt viktigt när modellen förflyttas till annan inriktning av vård, säger Anna O’Sullivan som är ansvarig för den delen i projektet.

Fakta: Forskningsprojektet aCent

  • aCent (allogenic hematopoietic stem cell transplantation person-Centered systematic nurse-led support interventions) är en modell för personcentrerad vård och stöd vid allogena stamcellstransplantationer.
  • Projektet är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola, Karolinska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Linnéuniversitet, Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet.
  • Projektet drivs med medel från Blodcancerfonden, Sjöbergstiftelsen och Vetenskapsrådet.

Ansvariga forskare vid Marie Cederschiöld högskola är Carina Lundh Hagelin och Anna O’Sullivan.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Marie Cederschiöld högskola, Karolinska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Linnéuniversitet, Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet.

Läs merBidrag till forskningstid inom vårdforskning - Vetenskapsrådet (vr.se)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 december 2023