Fredrik Stjärne och Marie Lindkvist, tidigare sjuksköterskestudenter på Marie Cederschiöld högskola.

Uppmärksammad kandidatuppsats sätter fokus på sjuksköterskors hälsa

Marie Lindkvist och Fredrik Stjärne, två sjuksköterskestudenter som tog sin examen vid Marie Cederschiöld högskola vårterminen 2023, har fått uppmärksamhet för sin kandidatuppsats där sjuksköterskors hälsa är i fokus.

I uppsatsen gör Marie och Fredrik en litteraturstudie där fokus ligger på sjuksköterskors strategier för egenvård. Uppsatsen visade bland annat att sjuksköterskor som prioriterade sin egen hälsa i förlängningen gynnade patienterna som de vårdade. Uppsatsen har bland annat uppmärksammats av Vårdfokus.

Sjuksköterskorna som ingick i studierna uppgav motion, kost och sömn som viktiga komponenter för en god hälsa. Liksom intressen som yoga och mindfulness. Sjuksköterskorna lyfte också fram att de menade att det är viktigt att sätta gränser mellan jobb och privatliv, för att upprätthålla en god hälsa.

I uppsatsen konstaterar Marie och Fredrik att sjuksköterskor kan bli bättre på att prioritera sin egen hälsa. Det gynnar i förlängningen även patienterna, menar de bägge författarna. Hela uppsatsen finns att läsa här.

Marie och Fredrik handleddes av Elin Hjorth, forskare vid institutionen för vårdvetenskap, på Marie Cederschiöld högskola. Vi fick möjlighet att ställa ett par frågor till Elin kring uppsatsen och vilka slutsatser det går att dra kring resultatet.

Vad tyckte du var det mest spännande som Marie och Fredrik kom fram till med sitt examensarbete?

– Examensarbetet belyser viktiga frågor om hållbarhet i yrkeslivet för sjuksköterskor. Hur sjuksköterskor kan hålla som kliniska yrkesutövare genom hela sina yrkesliv. Det är en central aspekt som vi gemensamt behöver jobba med. Det är inte ovanligt att vi stöter på rapporter om utmanande arbetsvillkor för sjuksköterskor. I det självständiga arbetet presenteras konkreta råd och verktyg som sjuksköterskor faktiskt tillämpar. Det var även intressant att läsa om hur sjuksköterskorna kopplade sin egen hälsa till sin förmåga att ge omvårdnad åt patienter.

Det som examensarbetet fokuserar på: ”sjuksköterskors strategier för egenvård” ligger i tiden oavsett yrkesgrupp. Att försöka hålla en sund livsstil med rätt kost samt tillräcklig träning och sömn är något många eftersträvar och försöker hinna med vid sidan av familjeliv och yrkesarbetande. Hur ser forskningen inom detta område ut hos oss på MCHS?

– Vi har många olika forskningsprojekt som pågår här på högskolan. Större delen av forskningen vid institutionen för vårdvetenskap är inriktad på olika aspekter av hälsa, främst för patienter och deras närstående. Åsa Kneck och Anders Kassman genomför spännande studier kring deltagande inom idrottsrörelsen och möjligheter till fysisk aktivitet. Deras fokus ligger på inkludering och exkludering inom idrottsrörelsen. Dessa studier kan lyftas fram som bra exempel på forskning som syftar till att skapa förutsättningar för att främja träning för alla i samhället.

Du forskar bland annat kring hur hjälporganisationer inom civilsamhället bidrar till hälsa. Kan du nämna några spännande upptäckter ni gjort här den senaste tiden?

– Det vi har observerat i våra studier är att civilsamhället kan bidra med betydande resurser för människors hälsa, särskilt genom kraften i att erhålla stöd från individer med liknande erfarenheter. Ibland kan det också vara av vikt att frigöra sig från rollen som "patient" inom sjukvårdssektorn, och istället interagera med medmänniskor som "person".

Elin, Hjorth, forskare vid Marie Cederschiöld högskola.

Elin, Hjorth, forskare vid Marie Cederschiöld högskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2023