Rektor Roger Klinth är kritisk till regeringens beslut om lärosätenas styrelser.

Rektor Roger Klinth kommenterar beslut om förkortad mandatperiod för universitets- och högskolestyrelserna

Med anledning av regeringens beslut om att halvera lärosätenas styrelsers mandatperiod från tre år till 17 månader, och få in personer med säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna, har landets rektorer tillsammans framfört en gemensam ståndpunkt i ett brev till regeringen den 28:e april. Marie Cederschiöld högskolas rektor Roger Klinth kommenterar beslutet.

"Under förra veckan fattade regeringen ett kontroversiellt beslut om mandatperioder och framtida sammansättning av de statliga lärosätenas styrelser. Reaktionerna från hela universitets- och högskolesektorn har varit omfattande. I korthet handlar beslutet om att de styrelser som efter en lång och gedigen process har föreslagits och skulle ha startat sina uppdrag i maj får en halverad mandatperiod, från tre år till 17 månader. Regeringen har också aviserat att de under denna tid kommer att se över processen för utnämning av styrelseledamöter och även markerat att de önskar få in säkerhetspolitisk kompetens i samtliga universitets- och högskolestyrelser – det senare med hänvisning till det förändrade säkerhetspolitiska läget i världen.

Även om vi som enskild utbildningsanordnare inte är direkt berörda av procedurerna kring tillsättande av styrelser vid de statliga lärosätena delar vi den kritik och den oro hela sektorn uttryckt mot hanteringen. Tillsammans med samtliga rektorer vid de lärosäten som är anslutna till Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har jag därför valt att skriva på en skrivelse till utbildningsminister Mats Persson (L) (se bilaga). Att regeringen på detta sätt går in och ändrar spelreglerna för utnämning av universitets- och högskolestyrelser riskerar i sin förlängning lärosätenas självständighet och möjlighet att utan politisk påverkan söka och förmedla kunskap, och måste följaktligen betraktas som ett hot mot den akademiska friheten.

En fri akademi, fria domstolar, fri press och fri konst är grundbultar i en demokratisk samhällsordning och när det finns anledning att anta att dessa värden är under hot behöver lärosätena reagera och skicka kraftfulla signaler. Förhoppningsvis kan den starka reaktionen från lärosätenas ledningar bidra till att regeringen tänker om i frågan och drar tillbaka sitt nyligen fattade beslut".

– Roger Klinth, rektor vid Marie Cederschiöld högskola

Läs hela brevet till Regeringen - Skrivelse angående styrelserna 28:e april 2023 , 99 kB..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2023