2,3 miljoner till projekt om individuella stöd till ökad delaktighet

Personer med funktionsnedsättning är ofta beroende av stöd i vardagen, stödinsatser som varierar beroende på person och typ och grad av funktionsnedsättning. Forskare vid Marie Cederschiöld högskola ska i ett nytt projekt undersöka om och hur individuella stöd kan leda till ökad delaktighet i det vardagliga livet.

Delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshinderområdet. Det innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att medverka i och vara en del av samhället på samma levnadsvillkor som övrig befolkning. Problemet är att det i samhället finns barriärer och hinder för deltagande. Individuella stödinsatser är tänkta att bidra till att förbättra förutsättningarna och är ett komplement till den övergripande funktionshinderpolitiken.

– Idag har ungefär 80 000 personer med funktionsnedsättning i Sverige stöd via Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ännu fler via Socialtjänstlagen (Sol). I vilken utsträckning dessa stödinsatser bidrar till ett gott liv vet vi idag inte så mycket om, säger Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Marie Cederschiöld högskola.

I projektet ska forskarna undersöka om och hur individuellt stöd och olika lösningar kan öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och bidra till ökad självständighet. Man kommer särskilt att uppmärksamma de grupper som har de största behoven av stöd och titta på vilken delaktighet man har i beslut om och utformning av stödinsatser. Utgångspunkten är de upplevelser, den kunskap och erfarenheter som personer som uppbär stöd enligt LSS har, men även utifrån perspektiv från de professioner som arbetar med beslut och genomförande av insatserna.

Projektet påbörjas 1 juli 2022 och pågår fram till slutet av 2024. Projektet finansieras av Myndigheten för delaktighet.

För mer information om projektet, kontakta Magnus Tideman.

Läs mer om forskningsprogrammet MOD - Människovärde och Delaktighet - här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2022