Grönt ljus för högskolans systematiska kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar det interna kvalitetssäkringsarbetet vid alla svenska lärosäten under perioden 2017—2022. Nu har UKÄ fattat beslut om att ge Marie Cederschiöld högskola, det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete.

– Det känns skönt att den omfattande process som startade redan under 2018 nu är i hamn. Det är glädjande att se hur frågan om kvalitet i våra utbildningar engagerat, aktiverat och mobiliserat hela högskolan. Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till processen, säger Roger Klinth, rektor vid Marie Cederschiöld högskola.

UKÄ utvärderade Marie Cederschiöld högskolas kvalitetsarbete under 2018 och 2019, vilket resulterade i omdömet ”Godkänt med förbehåll”. Under två år har högskolan fortsatt utvecklingsarbetet av det systematiska kvalitetssäkrings-arbetet med utgångspunkt i bedömargruppens yttrande. I höstas lämnade högskolan in en åtgärdsredovisning till UKÄ som svarar upp mot de brister som framkom i den tidigare granskningen.

Marie Cederschiöld högskola uppfyller nu kriterierna inom samtliga bedömningsområden, vilka innefattar: styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jämställdhet; student- och doktorandperspektiv samt arbetsliv och samverkan.

Mer information om utvärderingen
UKÄ har tillsammans med de svenska lärosätena ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Lärosätena utformar egna kvalitetssäkringssystem och UKÄ säkerställer att universitetets kvalitetssäkringsarbete fyller den funktion det ska göra. I den aktuella lärosätesgranskning som UKÄ har lämnat besked om är det kvalitetssäkrings-systemet för utbildning, inklusive forskarutbildning, som har varit föremål för granskning. Bedömningen av lärosätena utgår från högskolelagen, högskoleförordningen och Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

För mer information, kontakta: Henrik Lerner, ordförande Kvalitetsrådet: henrik.lerner@mchs.se eller Silja Marit Zetterqvist, kvalitetssamordnare: silja-marit.zetterqvist@mchs.se

Läs om granskningen i sin helhet på Högskolekollen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2022