Ulf Hammare

Avdelningen för uppdragsutbildning

Titel: Fil dr, bitr. avdelningschef, examinator

Telefon: 08-555 051 09, 076-636 50 40

E-post: ulf.hammare@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Uppdragsutbildning, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127, Stockholm

Forskningsområden

Ulf Hammare har i flera studier undersökt det sociala arbete som utförs inom ideell sektor. 2013 avslutade han ett avhandlingsprojekt på detta tema vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Avhandlingsarbetet har tagit utgångspunkt i de förändringar som sker inom svensk välfärd där allt fler kommuner kontrakterar nonprofit-organisationer samt vinstdrivande vård- och omsorgsbolag som utförare av socialt inriktad verksamhet. En central drivkraft i en sådan process är att skapa förutsättningar för ökad mångfald, där särskilda förhoppningar riktas mot den ideella sektorns socialt inriktade nonprofitorganisationer. I många sammanhang talar man om den ideella sektorn och dess så kallade särart, det vill säga att organisationer och verksamheter inom ideell sektor på avgörande sätt skiljer sig från verksamheter inom både det privata och det offentliga. Parallellt med denna omställning pågår ett kunskapsutvecklingsarbete som primärt har riktats mot kommunernas socialtjänst. Ett av målen med utvecklingsarbetet är att socialt arbete i större utsträckning ska bygga på en vetenskapligt säkerställd kunskap. Centrala begrepp är här akademisering, professionalisering, vetenskapligt producerad kunskap, expertkunskap och evidensbaserad praktik. Det är inte ovanligt att den här typen av processer leder mot standardisering och likriktning. Det hela kan beskrivas som en situation där löften om särart och förhoppningar om mångfald korsas av en kunskapsstyrning med krav på enhetlighet och evidens.

Trots strävan mot implementering av en sådan evidensbaserad praktik har bilden av det sociala arbetet inom nonprofitorganisationerna samt de vinstdrivande bolagen varit mycket vag. Det finns inga tidigare uppgifter om hur den kunskapsbas ser ut på vilken det här arbetet vilar, vilka metoder man använder eller hur yrkesverksamma i övrigt uppfattar och beskriver sin praktik. Med ett särskilt fokus på frågor om kunskap för det sociala arbetet genomförs i den här avhandlingen en kvantitativ jämförande studie i syfte är att undersöka om och i så fall hur uppfattningar hos yrkesverksamma inom sektorerna skiljer sig åt och på vilket eventuellt sätt nonprofitorganisationernas anställda och den verksamhet man bedriver kan sägas motsvara förväntningar om att bidra till ökad mångfald.

Just nu går det inte att nå DiVA. Testa att uppdatera sidan senare.

Publikationer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024