Magnus Jegermalm

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Prefekt, professor i socialt arbete

Telefon: 0723-932 510

E-post: magnus.jegermalm@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde och bakgrund

Magnus Jegermalm är professor i socialt arbete. Han disputerade 2005 vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Carers in the welfare state – on informal care and support for carers in Sweden”. Efter disputationen har han varit verksam som lärare, forskare och med högskoleadministrativt arbete vid Marie Cedershiöld högskola, Hälsohögskolan Jönköping, Stony Brook University, New York och Högskolan Dalarna. Han har tidigare (2015-2016) varit prefekt vid Institutionen för socialvetenskap och Forskningschef vid Hälsohögskolan Jönköping (2018-2020).

UNDERVISNING

Under flera år har Magnus arbetat med undervisning, som studierektor vid socionomutbildningar på grund och avancerad nivå och som programansvarig för forskarutbildningar. I första hand har han medverkat i kurser med inriktning mot statsvetenskap, socialpolitik och äldreomsorgens utveckling, ofta med internationella jämförelser.

FORSKNING

I avhandlingen analyserade Magnus vilka avtryck en statlig satsning verkade ha på utvecklingen av kommuners och frivilliga organisationers anhörigstöd, vilka kategorier i befolkningen som är omsorgsgivare samt vilka av de anhöriga hjälpgivarna som ansåg att de erhöll några stödinsatser från kommunen och frivilliga organisationer. Han har fortsatt studera människors engagemang i frivilliga organisationer och utvecklingen av anhörigomsorg genom att bland annat använda sju stycken befolkningsstudier som utförts mellan åren 1992-2019 vid Enheten för forskning om det civila samhället vid Marie Cedershiöld högskola. Ett särskilt fokus är på äldres roller och profiler i civilsamhället med utblickar och jämförelser mellan olika länder. Ett annat tema i hans forskning fokuserar på anhörigomsorgen som del i ett större omsorgspanorama. Sedan 2020 bedriver Jegermalm tillsammans med kollegor ett projekt inom den särskilda satsningen på tillämpad välfärdsforskning (Forte) som fokuserar på gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas användning. Olika delstudier genomförs med fokus på socialtjänstens och omsorgsgivarnas förutsättningar för och erfarenheter av anhörigstöd. Forskningen har bland annat finansierats av Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

ÖVRIGA UPPDRAG

Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Solstickan - till förmån för barn och gamla.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Lars Oscarsson, Magnus Jegermalm (2022). Medborgarnas informella insatser
Deborah Finkel, Pia H. Bülow, Monika Wilińska, Magnus Jegermalm, Cristina Joy Torgé, Marie Ernsth Bravell, Per Bülow (2021). Does the length of institutionalization matter? Longitudinal follow-up of persons with severe mental illness 65 year and older: shorter-stay versus longer-stay
Marianne Sundlisæter Skinner, Håkon Lorentzen, Laila Tingvold, Oddrunn Sortland, Nina Beate Andfossen, Magnus Jegermalm (2021). Volunteers and Informal Caregivers' Contributions and Collaboration with Formal Caregivers in Norwegian Long-term Care
Magnus Jegermalm (2020). Informella insatser: trender, omfattning och profiler av dem som gör insatser
[Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2020). Inledning
[Fulltext]
Magnus Jegermalm, Jonathan Hermansen, Audun Fladmoe (2019). Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries
Magnus Jegermalm, Gerdt Sundström (2017). Det svenska omsorgspanoramat - Givarnas perspektiv
[Fulltext]
Eva Jeppsson Grassman, Magnus Jegermalm (2015). De äldsta som aktörer i civilsamhället : omfattning, förändringar och profiler
Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Lars Svedberg (2015). Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014
[Fulltext]
Magnus Jegermalm, Gerdt Sundström (2014). Ideella insatser för och av äldre: en lösning på äldreomsorgens utmaningar?
Magnus Jegermalm, Gert Sundström (2013). Carers in Sweden: The public support they receive, and the support they desire
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson-Grassman (2013). Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year perspective
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson-Grassman (2012). Helpful citizens and caring families: Patterns of informal help and caregiving in Sweden in a 17-year perspective
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson Grassman (2012). Omsorgens gestaltningar i civilsamhället
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson Grassman (2011). Äldres engagemang i civilsamhället: roller och profiler
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin: insatser i och utanför föreningslivet
[Fulltext]
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson Grassman (2009). Caregiving and Volunteering Among Older People in Sweden—Prevalence and Profiles
Magnus Jegermalm, Karin Renblad, Cecilia Henning (2009). Future Workshop as a Method to Create an Aging-friendly Community
Magnus Jegermalm, Eva Jeppsson Grassman (2009). Patterns of Informal Help and Caregiving in Sweden: a Thirteen-Year Perspective
Magnus Jegermalm (2008). Informal Care and Support for Carers: The Case of Sweden
Magnus Jegermalm (2006). Informal Care in Sweden: a Typology of Care and Caregivers
Magnus Jegermalm, Jessica Sjögren (2006). Kompetens nord och syd - utbildningar för arbetslösa försörjningsstödstagare i Stockholms stad: en studie av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och utbildningssamordnare
Magnus Jegermalm (2005). Carers in the welfare state: on informal care and support for carers in Sweden
[Fulltext]
Magnus Jegermalm, Kenneth Sundh (2005). Social mobilisering i frivillig regi: en studie av Svenska Röda korsets arbete med lokala utsatthets- och kapacitetsstudier
[Fulltext]
Magnus Jegermalm (2004). Informal care and support for carers in Sweden: patterns of service receipt among informal caregivers and care recipients
Magnus Jegermalm (2003). Stöd till äldres anhöriga: socialpolitik och praktik
Magnus Jegermalm (2003). Support for Carers of Older People: the Roles of the Public and Voluntary Sectors in Sweden
Magnus Jegermalm (2002). Anhörigstöd:  en uppföljningsstudie av kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga
[Fulltext]
Magnus Jegermalm (2002). Direct and Indirect Support for Carers: patterns of Support for Informal Caregivers to Elderly People in Sweden
Magnus Jegermalm (2002). Kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga och samverkan kring anhörigstöd
Jan-Håkan Hansson, Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Att ge och ta emot hjälp:  anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd - en kunskapsöversikt
Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Upptäckten av anhöriga?: kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga i Stockholms län

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024