Lill Hultman

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Fil dr, forskare

Telefon:

E-post: lill.hultman@mchs.se

Adress: Box 111 89 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde och bakgrund

Lill Hultman är lektor i socialt arbete, socionom och filosofie doktor med inriktning mot främst funktionshinder med ett särskilt intresse för deltagarnära forskning.

2018 disputerade Lill vid Karolinska Institutet. Avhandlingsarbetet handlade om personlig assistans, dels utifrån ungdomar som beviljats insatsen, dels utifrån handläggare som utreder och fattar beslut om beviljandet av personlig assistans och andra LSS-insatser. Avhandlingen är en kvalitativ sammanläggningsavhandling och innehåller fyra delstudier som problematiserar delaktighet i handläggningsprocessen, samt ger ungas perspektiv på betydelsen av att leva med personlig assistans i sin vardag. Lill har tidigare genomfört praktiknära utvärderingsprojekt för FoU som handlade om korttidsboende för barn och unga. Lill har sedan avhandlingen forskat om olika aspekter av att leva med autism och ADHD. I forskningsprojektet Ihop på Karolinska Institutet forskar hon tillsammans med personer med egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada. Inom ramen för det projektet ansvarar hon för en photovoice studie om delaktighet och tillhörighet för personer med förvärvad hjärnskada. Utöver funktionshinderforskning har hon bedrivit professionsforskning utifrån rollen som kurator inom hälso-och sjukvård. Hon är involverad i tre av MOD-programmets pågående forskningsprojekt; Erfarenheter av att få stöd och vara företrädd av God man, Leder individuella stöd till ökad delaktighet. Hon är projektledare för Brukarinflytande i gruppbostad och daglig verksamhet.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Lill Hultman, Magnus Tideman (2024). Brukarinflytande i daglig verksamhet och gruppboende: Ett pilotprojekt om BIKVA och Qualid i LSS-verksamheter
[Fulltext]
Lill Hultman, Maya Hultman (2023). "Believe me, only I know how I feel.": An autoethnographic account of experiences of epistemic injustice in mental health care
Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Lill Hultman, Johan Hallqvist (2023). Knowing and accepting oneself: Exploring possibilities of self-awareness among working autistic young adults
Lill Hultman, Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Magdalena Elmersjö, Sylwia Koziel (2023). Making me with others: Gendered meanings of youth and youthfulness among young female disabled assistance users
Lill Hultman, Magnus Tideman, Maria Eriksson (2022). ‘A Limited Guardian Should First and Foremost Get to Know the Person He Helps’: Experiences of Having a Limited Guardian from the Perspective of Adults with Intellectual Disability
Veronica Svärd, Lill Hultman (2022). Hälso-och sjukvårdskuratorn i storstaden: Urbanisering, specialisering och komplex samverkan
Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Lill Hultman, Johan Hallqvist (2022). Managing Vocational Work, Achieving and Sustaining Work Performance: Support and Self-management amongst Young Autistic Adults in the Context of Vocational Support Interventions in Sweden
Lill Hultman, Fredrik Sandman, Jeanette Nelson, Mikael Åkerlund, Lena von Koch, Malin Tistad (2022). "Som erfarenhetsforskare, då är man med och bestämmer i forskningsprojektet": En autoetnografisk studie om en gemensam forskningsprocess
Malin Tistad, Lill Hultman, Mikael Åkerlund, Jeanette Nelson, Fredrik Sandman, Lena Von Koch (2022). United for Participation in Society: The exploration of an ongoing research process in a participatory health research project.
Kristina Engwall, Lill Hultman (2021). Constructions of childhood: The assessment of respite care for children with disabilities in Sweden
Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Lill Hultman, Dominika V Polanska (2021). Etiska dilemman i deltagarnära forskning
Kristina Engwall, Lill Hultman (2020). Barn och unga med funktionsnedsättning: Social utsatthet och individuellt aktörskap
Kristina Engwall, Lill Hultman (2020). ‘Meet and Greet’: Children with Disabilities’ Participatory Rights in the Assessment Process of Respite Care
Magdalena Elmersjö, Sylwia Koziel, Lill Hultman, Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Johan Hallqvist, Sanja Obrenovic Johansson (2020). Swedish citizenship through multicultural parenting: Parental support as a learning practice for migrant parents in Sweden
Lill Hultman, Ulla Forinder, Ann-Marie Öhrvall, Pernilla Pergert, Kerstin Fugl-Meyer (2019). Elusive Participation: Social Workers’ Experience of the Participation of Children with Disabilities in LSS Assessments
Kristina Engwall, Lill Hultman (2019). Korttidsvistelse LSS: Hur beaktas barnperspektivet?
[Fulltext]
Lill Hultman (2018). Frihet under förhandling: Ungdomars upplevelser av möten om personlig assistans
Lill Hultman (2018). Live life!: Young peoples' experience of living with personal assistance and social workers' experiences of handling LSS assessments from a child perspective
[Fulltext]
Lill Hultman, Ulla Forinder, Kerstin Fugl-Meyer, Pernilla Pergert (2018). Maintaining professional integrity: Experiences of case workers performing the assessments that determine children’s access to personal assistance
Lill Hultman, Pernilla Pergert, Ulla Forinder (2017). Reluctant participation: The experiences of adolescents with disabilities of meetings with social workers regarding their right to receive personal assistance
Lill Hultman, Ulla Forinder, Pernilla Pergert (2016). Assisted normality: A grounded theory of adolescent’s experiences of living with personal assistance

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023