Baharan Kazemi

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Postdoktor

Telefon: 0708274670

E-post: baharan.kazemi@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde och bakgrund

Pågående forskning

Mitt pågående arbete ingår i forskningsprogrammet Samordnade Interventionssystem vid våld i nära relationer (SIVIN), som är ett sexårigt projekt med finansiering från FORTE. I min delstudie undersöker jag äldre ungdomars retrospektiva erfarenheter av familjerättsliga processer, samt undersöker hur familjerätten arbetar med riskbedömningar i ärenden där det förekommer uppgifter om våld.

Avhandlingsämne

Jag disputerade vid institutionen för socialt arbete i Göteborg 2021 med avhandlingen Unaccompanied minors (un-)made in Sweden. Där applicerar jag en poststrukturell policy-analys och kritisk gränsteori på svensk lagstiftning riktad till ensamkommande barn och ungdomar mellan 2005-2018. Resultatet visar att det finns en relation mellan språkliga förskjutningar och rätten till rättigheter. När negativa stereotyper blir dominerande narrativ om en samhällsgrupp, återspeglas det i lagstiftningsprocessen, men det gäller också omvänt. Under åren efter att den tillfälliga Utlänningslagen infördes 2016, kunde folkrörelser och inkluderande handlingar delvis omformulera diskursen om migration i allmänhet och ensamkommande barn och unga i synnerhet.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024