Anna Mankell

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Affilierad forskare

Telefon: 076-636 50 65

E-post: anna.mankell@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N, 3 tr

Arbetsområde

Anna är doktorand på avdelningen för forskning om det civila samhället vid Institutionen för socialvetenskap, och associerad till forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning, inst. för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes bakgrund är inom statsvetenskap med ett särskilt intresse för relationen stat-civilsamhälle inom vård- och omsorg.

I Annas avhandlingsprojekt studerar hon vilken funktion kollektivt deltagande fyller inom sjukvården, både på lokal, regional och nationell nivå, mot bakgrund av två större förändringsprocesser som präglar vården idag - individualisering och marknadisering. Ambitionen är att avhandlingen ska utöka den relativt ringa forskningen om patientföreningars roll som påverkansaktörer inom sjukvården, samt att fördjupa kunskapen om landsting och regioners kanaler för delaktighet.

2012-2015 arbetade hon som forskningsassistent i forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. Anna arbetade främst med forskning rörande politisk styrning, uppföljning och marknadisering av vård och omsorg.

EXAMEN

Politices Master, Uppsala universitet

Handledare:
Docent Johan Vamstad, Marie Cedershiöld högskola
Med Dr Mio Fredriksson, Uppsala Universitet

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Anna Mankell, Mio Fredriksson (2024). The Role of Pensioner Councils in Regional Healthcare Policy: A Holistic Perspective
Anna Mankell, Finn Nilson (2023). A Study of Differences in the Perceived Risk of Attaining a Residential Fire Injury
Anna Mankell, Ali Abdelzadeh (2023). The role of community trust for compliance with the Swedish COVID-19 immunisation programme
Finn Nilson, Anna Mankell (2022). Is the perceived risk of fire-related injury and trust in local authorities affected by rescue services' actual ability?
Anna Mankell (2021). Collective Patient Participation: Patient Voice and Civil Society Organizations in Healthcare
[Fulltext]
Anna Mankell, Mio Fredriksson (2020). Federative patient organizations in a decentralized health-care system: A challenge for representation?
Ulrika Winblad, Mio Fredriksson, Anna Mankell, Anna-Karin Swenning (2020). Förutsättningar för personcentrerad vård: Hur sker den nationella styrningen?
Anna Mankell, Mio Fredriksson (2020). Two-front individualization: The challenges of local patient organizations
Anna Mankell, Johan Hvenmark (2020). Variations on a theme: Exploring understandings of the marketisation concept in civil society research
Ulrika Winblad, Anna Mankell, Fredrik Olsson (2015). Privatisering av välfärdstjänster: hur garanteras kvalitet i vård och omsorg?
Ulrika Winblad, Anna Mankell, Fredrik Olsson (2015). Vårdval inom specialistsjukvården: vilka krav ställer landstingen på vårdgivarna?
Paula Blomqvist, Anna Mankell, Ulrika Winblad (2014). Varför så få ideella aktörer inom äldreomsorgen?

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024