Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad

Institutionen för Vårdvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten på Marie Cederschiöld högskola en utbildning på avancerad nivå i psykiatrisk omvårdnad på vårdvetenskaplig grund (vårdvetenskap 7,5 hp).

Vill Du fördjupa dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och vårdvetenskapligt förhållningssätt? Kursen vänder sig till Dig som önskar skaffa fördjupad kunskap i att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad. Fokus är hälsofrämjande insatser och återhämtning inom psykiatrisk vård i olika kontext.

Målgrupp
Sjuksköterskor som vårdar personer med psykisk ohälsa.

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är:
- vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk vård
- omvårdnad vid komplexa tillstånd och situationer
- patientsäkerhet och evidens
- vårdrelationen och vårdmiljöns betydelse för hälsoprocesser
- specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård
- stödinsatser riktade till närstående
- genus och transkulturella aspekter på psykisk ohälsa

Kursens upplägg
Kursen bedrivs som halvtidsstudier och innehåller sammanlagt fem obligatoriska seminariedagar. Mellan de obligatoriska studiedagarna genomförs studieuppgifter via nätet.
En enskild hemtentamen ingår också i kursen.

Kursdagar
Kuren ges med fem gemensamma kursträffar under hösten 2022.

25/8, fysisk träff på Campus
15/9, digital träff via Teams
29/9, digital träff via Teams
13/10, digital träff via Teams
27/10, fysisk träff på Campus

Plats
De fysiska träffarna hålls i högskolans lokaler på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).
De digitala träffarna sker i mötesverktyget Teams
För karta se längre ner på sidan.

Kursledare
Lilian Pohlkamp, Lektor, Filosofie doktor, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.

Kostnad
15 800 kr exkl. moms.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 8 augusti 2022 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: 2022-08-25
Ort: Stockholm & Digitalt via Teams
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2022-08-08

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Lilian Pohlkamp
lilian.pohlkamp@mchs.se

 

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 april 2022