Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad

Institutionen för Vårdvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten på Marie Cederschiöld högskola en utbildning på avancerad nivå i psykiatrisk omvårdnad på vårdvetenskaplig grund (vårdvetenskap 7,5 hp).

Vill Du fördjupa dina kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och vårdvetenskapligt förhållningssätt? Kursen vänder sig till Dig som önskar skaffa fördjupad kunskap i att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad. Fokus är hälsofrämjande insatser och återhämtning inom psykiatrisk vård i olika kontext.

Målgrupp
Sjuksköterskor som vårdar personer med psykisk ohälsa.

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är:
- vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk vård
- omvårdnad vid komplexa tillstånd och situationer
- patientsäkerhet och evidens
- vårdrelationen och vårdmiljöns betydelse för hälsoprocesser
- specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård
- stödinsatser riktade till närstående
- genus och transkulturella aspekter på psykisk ohälsa

Kursens upplägg
Kursen bedrivs som halvtidsstudier och innehåller sammanlagt fem obligatoriska seminariedagar. Mellan de obligatoriska studiedagarna genomförs studieuppgifter via nätet.
En enskild hemtentamen ingår också i kursen.

Kursen samläses med studenter på Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård.

Kursdagar
Kursen ges med fem gemensamma kursträffar under augusti-oktober 2024.
Tre digitala träffar och två fysiska träffar.

Plats
De fysiska träffarna hålls i högskolans lokaler på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).
De digitala träffarna sker i mötesverktyget Teams
För karta se längre ner på sidan.

Kostnad
ca 11 800 kr exkl. moms. Avgiften kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: Hösten 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2024
Sista ansökningsdag: Våren 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Programansvarig
Pernilla Omerov
pernilla.omerov@mchs.se

 

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2023