Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Inledning
Våld i nära relationer är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Våld i nära relationer är därtill ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts.

Socialtjänsten ska möta denna problematik med kompetent personal och adekvata insatser. Sedan höstterminen 2018 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen.

Kursen behandlar hur socialtjänsten kan utreda, bedöma och förstå problematiken våld i nära relationer och ger tre perspektiv av våld i nära relationer;
- våldsutsatta vuxna
- barn som upplever våld i nära relation
- våldsutövare

Målgrupp
Kursen riktar sig till socialsekreterare som arbetar med såväl vuxna som barn samt kvinnofridssamordnare och andra personer som arbetar med våld i nära relationer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
Kursen belyser teori och aktuell forskning samt hur teorier och lagstiftning kan omsättas till praktiskt socialt arbete. Den lyfter fram exempel på olika metoder som kan användas i utredningsarbete med personer som utsatts för våld i nära relation, personer som utsatt andra för våld i nära relation samt barn som upplevt våld i nära relation.

Instrument för screening, utredning och riskbedömning diskuteras, prövas och värderas. En viktig del i kursen utgörs av en strävan mot att omsätta teori, forskning och föreskrifter i konkret utredningsarbete samt att diskutera hur aktuell kunskap kan integreras i den egna verksamheten.

I kursen behandlas också särskild sårbarhet hos våldsutsatta, samt konsekvenser för de professionella i deras arbete med våld i nära relationer.

Undervisningsformer
Teori varvas med praktiska övningar kring bland annat screening av våldsutsatthet, utredningsarbete för våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld samt hot- och riskbedömningar.

Undervisningen sker i huvudsak vid de kurstillfällen som anges i schemat. Utöver dessa förekommer dock vissa nätbaserade lärandeaktiviteter.

Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges under åtta kursdagar, två sammanhängande dagar åt gången, under en termin

Nästa kursstart planeras till hösten 2023.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
För karta se längre ner på sidan.

Kursansvarig och kursens lärare
Kursansvarig är Lisa Lundberg, socionom och doktorand med inriktning mot våld i nära relation.

Kursens huvudlärare och föreläsare är Linn Moser Hällen med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i forskning, teori och praktik. Läs mer om boken här.

Kostnad
ca 18 500 kr (exkl. moms). Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2023
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2023
Sista ansökningsdag: Våren 2023

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig/Studierektor
Lisa Lundberg
lisa.lundberg@mchs.se
0704-98 60 98

 

Lärare
Linn Moser Hällen
070-958 82 99
linnmoser@arvinutbildning.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2022