Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Våld i nära relationer är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Våld i nära relationer är därtill ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts.

Socialtjänsten ska möta denna problematik med kompetent personal och adekvata insatser. Sedan höstterminen 2018 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen.

Kursen behandlar hur socialtjänsten kan utreda, bedöma och förstå problematiken våld i nära relationer och ger tre perspektiv av våld i nära relationer;
- våldsutsatta vuxna
- barn som upplever våld i nära relation
- våldsutövare

Kursen berör också samverkan mellan olika delar av socialtjänsten, med fokus på de lagändringar kring barn i skyddat boende som trätt i kraft under 2024.

Målgrupp
Kursen riktar sig till socialsekreterare som arbetar med såväl vuxna som barn samt kvinnofridssamordnare och andra personer som arbetar med våld i nära relationer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
Kursen belyser teori och aktuell forskning samt hur teorier och lagstiftning kan omsättas till praktiskt socialt arbete. Den lyfter fram exempel på olika metoder som kan användas i utredningsarbete med personer som utsatts för våld i nära relation, personer som utsatt andra för våld i nära relation samt barn som upplevt våld i nära relation.

Instrument för screening, utredning och riskbedömning diskuteras, prövas och värderas. En viktig del i kursen utgörs av en strävan mot att omsätta teori, forskning och föreskrifter i konkret utredningsarbete samt att diskutera hur aktuell kunskap kan integreras i den egna verksamheten.

I kursen behandlas också särskild sårbarhet hos våldsutsatta, samt konsekvenser för de professionella i deras arbete med våld i nära relationer.

Undervisningsformer
Teori varvas med praktiska övningar kring bland annat screening av våldsutsatthet, utredningsarbete för våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld samt hot- och riskbedömningar.

Undervisningen sker i huvudsak vid de kurstillfällen som anges i schemat. Utöver dessa förekommer dock vissa nätbaserade lärandeaktiviteter.

Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges under åtta kursdagar, två sammanhängande dagar åt gången.
2024
29-30 oktober
27-28 november
11-12 december

2025
16-17 januari

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30/Erstagatan 1 F, Stockholm (Södermalm).

Kursansvarig och kursens lärare
Kursansvarig är Lisa Lundberg, socionom och doktorand med inriktning mot våld i nära relation.

Kursens huvudlärare och föreläsare är Linn Moser Hällen med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i forskning, teori och praktik. Läs mer om boken här.

Kostnad
18 900 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista dag för anmälan den 30 augusti 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 30 oktober 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 30 augusti 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig/Studierektor
Lisa Lundberg
lisa.lundberg@mchs.se
070-498 60 98


Lärare
Linn Moser Hällen
linn@linnmhallen.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se


Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juni 2024