Våld i nära relationer - bemöta, fråga och förstå, en grundkurs

Grundläggande utbildning för professionella i människovårdande organisationer

Inledning
Våld i nära relationer ett är ett allvarligt samhällsproblem, ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts, och konsekvenserna av att ha levt i en våldsam relation är många och betydande, även efter att den utsatte har kunnat lämna våldsförövaren. En mängd professionella i olika organisationer inom både civilsamhälle och offentliga sektor möter de personer, oftast kvinnor, som har blivit utsatta för våld i sin nära relation och även barn som har bevittnat våld i familjen.

Uppdragsutbildningsenheten erbjuder nu en utbildning med Lisa Lundberg, socionom som kursansvarig och med föreläsare och författare Linn Moser Hällen som huvudsaklig föreläsare.

Kursen ger en grundläggande kunskap om problematiken kring våld i nära relationer och hur samhällets ansvar för de utsatta är reglerat. Vidare ger kursen grundläggande kunskap i hur professionella (exempelvis socialarbetare, behandlare, personal på boenden och sociala verksamheter, volontärer inom social verksamhet med flera) kan bemöta utsatta och ställa frågor om våld på bästa sätt.

Målgrupp
Professionella och andra verksamma inom människovårdande sociala yrken i bred bemärkelse och från både civilsamhälle och offentlig sektor.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen belyser
• olika förklaringsmodeller till våld i nära relationer,
• särskilt sårbara grupper,
• att fråga om och prata om våld i nära relation,
• juridik och samhällets ansvar,
• barn som upplever våld i nära relation,
• att arbeta med våld i nära relation.

En viktig del av kursen utgörs av en strävan mot att ge färdigheter i bemötande och i det sociala arbetet med de utsatta. Diskussioner kring hur aktuell kunskap kan integreras i de egna verksamheterna kommer att föras. I kursen behandlas också vilka konsekvenser arbetet med våld i nära relationer kan medföra för den professionelle hjälparen/socialarbetaren. Vad har professionella att hantera när det kommer till egen stress och de inre konflikter som kan uppstå i arbetet med utsatta individer?

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sex undervisningsdagar på plats på högskolan. Digitala uppgifter och föreläsningar tillkommer också. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursträffar
Kursen ges med sex fysiska kursträffar under en termin.

Information om nästa kursstart kommer snart.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal eller på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm För karta se längre ner på sidan.

Kursansvarig/föreläsare
Socionom och doktorand Lisa Lundberg som forskar med inriktning mot våld i nära relation är kursansvarig, och huvudsaklig föreläsare är socionomen, författaren och föreläsaren Linn Moser Hällen. Båda har mångårig erfarenhet både av att arbeta praktiskt och av att utbilda om våld i nära relation.

Kostnad
Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida. Återkommer med information om när nästa kursstart kommer bli.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Information kommer
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer
Sista ansökningsdag: Information kommer

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Lisa Lundberg
lisa.lundberg@mchs.se
0704-98 60 98

Lärare
Linn Moser Hällen
linnmoser@arvinutbildning.se
070-958 82 99

Studierektor
Lisa Lundberg
lisa.lundberg@mchs.se
0704-98 60 98

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 februari 2022