Sorg, förlust och kris
- psykosocialt stöd när livet är hotat

Livet förändras ganska påtagligt när någon som står oss nära plötsligt blir obotligt sjuk. Att få en livshotande diagnos kan väcka tankar om livets bräcklighet och människans sårbarhet. Allt fler människor, både barn, unga och gamla botas från livshotande sjukdom i västvärlden men samtidigt så dör varje år 92 000 personer i Sverige. Runt varje person som får en livshotande sjukdom finns kanske en familj eller andra som blir berörda på olika sätt. En förlust behöver samtidigt inte vara själva dödsfallet, det kan också vara förlust av hälsan. Den kanske för-givet-tagna hälsan som nu är bytt mot att ha en livshotande sjukdom.

I många olika professioner inom skola, vård och omsorg, möter vi personer som är berörda av kris eller sorg inför en förlust av en närstående. För att kunna möta behoven på ett professionellt sätt behövs kunskap om vad kris och föregripande sorg kan innebära och hur man kan samtala med berörda personer. Ibland talar man om ”svåra samtal”, den typ av samtal där ökad kunskap om fenomenen sorg, förlust och kris, men också kunskap om samtalsmetodik i stort, kan bidra till att samtalen upplevs mindre svåra för alla parter.

Uppdragsutbildningsenheten erbjuder nu en utbildning med Lilian Pohlkamp som kursansvarig där grundläggande teorier, modeller och förhållningssätt presenteras inom området.

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dem som i sitt arbete möter personer som upplever sorg, förlust eller kris i samband med livshotande sjukdom och/eller som har yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och som avser fördjupa kunskaper om detta och skapa en beredskap för sådana samtal. Det gäller till exempel sjuksköterskor, socionomer, psykologer, läkare, pedagoger, elevvårdspersonal, psykoterapeuter, diakoner och präster.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Deltagare bör även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam.

Kursinnehåll
• Sorg och kris (teorier och aktuell forskning)
• Familjecentrerad och systemiskt förhållningssätt för att möta familj i kris
• Palliativt förhållningssätt (kommunikation, stöd till närstående vid livshotande tillstånd)
• Döden och livshotande sjukdom i samhället
• Existentiella frågor, hopp, tröst och meningsskapande
• Samtalsfärdigheter, det vårdande samtalet

Kursmål
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren
• tillägnat sig teoretiska kunskaper om sorg, förlust och kris
• tillägnat sig kunskaper om vad som är till stöd i krisprocesser
• kunna initiera och leda samtal när en närstående har livshotande sjukdom
• kunna reflektera över och värdera hur genus- och tvärkulturella perspektiv påverkar föregripande sorgeprocesser

Undervisningsformer
Kursen är interprofessionell. Interprofessionell utbildning sker när två eller flera professioner är med, och lär av och om varandra, för att förbättra samarbete och vårdkvalitet. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under åtta undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera ny kunskap med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges med åtta gemensamma kursträffar (heldagar) under en termin.

Information om nästa kursstart kommer.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För karta se längre ner på sidan.

Kursansvarig
Lilian Pohlkamp, fil.dr. i palliativ vård, leg psykoterapeut, leg sjuksköterska, med mångårig erfarenhet av socialpsykiatrisk vård och arbete med människor i livskriser och sorg. Lilians forskning har handlat om föräldrar till barn med cancer och deras psykiska hälsa och sorg. Lilian arbetar kliniskt med människor i kris och sorg.

Kostnad
ca 17 100 kr (exkl moms). Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida. Återkommer med information om när nästa kursstart kommer bli.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap, Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Information kommer
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer
Sista ansökningsdag: Information kommer

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Lilian Pohlkamp
lilian.pohlkamp@mchs.se

Studierektor
Hugo Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2022