Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)

- rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna

Inledning
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. Den som bedriver socialtjänst har ett lagreglerat ansvar för att personalen har den kompetens som krävs. Det finns idag också särskilda behörigheter för att få utföra vissa arbetsuppgifter inom exempelvis socialtjänstens barn- och ungdomsvård (se SOSFS 2014:7 (S)).

Uppdragsutbildningsenheten erbjuder en utbildning som möter lagstiftarens krav. Utbildningen pågår under två terminer med med åtta fysiska kursträffar och är förlagd till Stockholm.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till yrkesverksamma socialsekreterare inom socialtjänstens arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna, som saknar formell kompetens inom socialrätten, men även andra sökande som vill uppdatera sina kunskaper är välkomna till kursen.

Förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till personer med allmän behörighet för högskolestudier. Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. 

Kursinnehåll
Kursens övergripande mål är att ge kunskap om socialrätten och annan lagstiftning, rättspraxis och dess tillämpning i uppdraget som socialsekreterare inom socialtjänsten. Kursen behandlar frågor om rättssäkerhet i beslut och beviljade insatser, dokumentationskrav, samband mellan rättssäkerhet och kvalitet, ansvar och befogenheter, socialt synsätt, värdegrunder, etik och bemötande.

Utbildningen innehåller aktuell lagstiftning och rättspraxis med särskilt fokus på SoL, LSS, LVU, LVM, FL, offentlighet och sekretess och annat relevant regelverk samt brytpunkten mellan dessa. Några av kursens huvudmoment är:
- Introduktion till rättssystemet och det rättsliga beslutsfattandet
- Juridisk metod och icke-jurister som rättstillämpare
- Utredning – från ax till limpa
- Dokumentation
- Rättsliga förutsättningar för samtal med barn
- SoL/LSS - relation och kollision
- Att använda tvång
- Boende utanför hemmet
- Formell och materiell rättssäkerhet

Kursdagar
Kursen har åtta gemensamma kursdagar under två terminer.
Nästa kursstart planeras till våren 2025.

Anmäl ditt intresse för nästa kursstart här

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).
För karta se längst ner på sidan.

Undervisningsformer
Utbildningen ges i form av föreläsningar, seminarier, reflektioner och övningar. Åtta kursmoment är webbaserade i högskolans lärplattform. Den webbaserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på plattformen. Studietakt är 1/4-fart i utbildningssystemet. Utbildningens innehåll har en tydlig koppling till arbetet inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell examinationsuppgift. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd

Kursansvarig
Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Lupita Svensson disputerade 2006 vid Stockholms universitet och har varit verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Marie Cederschiöld högskola och Malmö högskola. Lupita Svensson har även varit enhetschef för socialt arbete vid Malmö högskola och teamledare inom socialtjänsten.

Kostnad
ca 15 750 kr/termin (exkl. moms). Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart. Utbildningen pågår under två terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.

Anmäl ditt intresse för nästa kursstart här

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2025
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

Kursledare
Lupita Svensson

 

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024