Samtal med yngre barn inom hälsa och välfärd

Enligt de lagar som styr hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska barn ges möjlighet till delaktighet. Detta innebär att barnet har rätt att få relevant information, har rätt att komma till tals och bli lyssnad på och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och arbetet med att implementera lagen har pågått sedan dess.

För att barn ska kunna vara delaktiga är det de vuxnas ansvar att skapa de förutsättningar som krävs. Samtal med barn är en avgörande del för att säkerställa att barnet kan utöva sina rättigheter, något som även gäller de yngre barnen. Det innebär att professionella behöver kunna genomföra samtal med barn i olika åldrar och med varierande förutsättningar, och även samtal med olika syften.

Samtal med barn inom hälsa och välfärd handlar också om att inhämta information för att utredningar och bedömningar som rör barn ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Först när barnets perspektiv, erfarenheter, önskemål, behov och åsikter har inhämtats kan åtgärder bli till barnets bästa.

Du som i ditt arbete inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården möter barn erbjuds i den här kursen fördjupade kunskaper om professionella samtal med barn samt praktiska färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera samtal med barn.

Kursen kommer fokusera på samtal med de yngre barnen, från ca 3 års ålder och upp till ca 10 år.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, t.ex. socialarbetare, kuratorer, sjuksköterskor, psykologer, läkare, och som vill fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper i professionella samtal med barn.

Du behöver ha grundläggande kunskaper och erfarenheter av barnsamtal. Då en viktig del i utbildningen är att deltagarna ska öva på och känna sig tryggare med att hålla professionella barnsamtal, så behöver du parallellt med kursen ha möjlighet att genomföra professionella samtal med barn.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, socialt arbete eller motsvarande.

Du bör även ha viss arbetslivserfarenhet efter examen och därigenom ha grundläggande kunskaper i att genomföra professionella samtal med barn.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fordras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
För att deltagarna ska få en fördjupad teoretisk bas att utgå ifrån för att kunna planera, genomföra och utvärdera barnsamtal kommer följande teman att ingå:
• Barns utveckling och tidigare erfarenheters påverkan på barns minne och berättande
• Samtalsmetodik för barn
• Färdighetsträning via rollspel och genomförande av två barnintervjuer
• Olika typer av samtal med barn
• Metoder och hjälpmedel – såsom bildstöd, samtalskartor, tejping, In My Shoes – genomgång av metoder, anpassningar och användningsområden.
• Hur vi hanterar och förhåller oss till det barn berättar
• Dokumentation och återkoppling

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar, där kursdeltagarna får öva på barnsamtal med möjlighet till feedback med kursledare. Kursdeltagarna stimuleras att utveckla sin yrkesidentitet, sin professionella förmåga och att bredda och fördjupa sin kunskap och sina insikter.

Kursledare
Kursansvarig är Karin Fängström och Anton Dahlberg.
Karin Fängström är legitimerad psykolog och med.dr. och arbetar som biträdande avdelningschef för psykologer inom Akademiska barnsjukhuset samt som forskare i forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet. Hon disputerade 2017 med sin avhandling ”’I don´t even remember anything’ – Optimising the choice of method when interviewing preschoolers”. Hon har mångårig erfarenhet av och kunskap om samtal med de yngsta barnen, både inom sitt arbete som psykolog och som forskare.

Anton Dahlberg är forskare och psykolog som arbetar med utredning och behandling riktat till förskolebarn och föräldrar. Som forskare är han inblandad i flera projekt där de yngsta barnens röster lyfts fram och forskar även på föräldraskapsstöd samt utveckling av en datorassisterad metod för barnsamtal. Anton disputerade 2021 och har under åren föreläst för kommuner, myndigheter och organisationer om vikten av att inkludera de yngsta barnen samt tidiga insatser.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges med sju kurstillfällen våren 2023
26 januari
27 januari
Ett digitalt tillfälle vecka 7
Ett digitalt tillfälle vecka 10
31 mars
21 april
12 maj

Plats
Kursen ges i högskolans lokaler på Campus Ersta,
Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).
De digitala träffarna sker via Zoom.
För karta se längst ner på sidan.


Kostnad
17 900 kr (exkl moms)

Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 9 december 2022 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Tvärvetenskapligt
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2023-01-26
Ort: Campus Ersta (Stockholm) samt digitalt
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2022-12-09

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Studierektor
Hugo Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2022