Metodkurs i klinisk sexologi

Kursdeltagare som har en akademisk utbildning om minst 180 högskolepoäng kan efter att ha genomgått denna kurs ansöka om att bli diplomerad sexualupplysare hos Svensk Förening för Sexologi.

Kursen ger fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos individer och i parrelationer. Den tar bland annat upp sexualfysiologi, sexuella avvikelser såsom tvångsmässig sexualitet, övergreppsproblematik, d v s följdverkningar för offer och drivkrafter bakom brotten. Kursen syftar till att fördjupa såväl kliniska som terapeutiska kunskaper i sexologi ur ett psykodynamiskt perspektiv.

Målgrupp
Läkare, socionomer, familjerådgivare, kuratorer, barnmorskor, psykologer eller motsvarande.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg eller motsvarande, samt att deltagaren är praktiskt yrkesverksam inom klinisk verksamhet.

Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det analytiska psykoterapeutiska arbetet ligger som grund, men då det sexologiska fältet är komplext innefattar och avspeglar kursen även andra synsätt som t ex medicinska och kulturella perspektiv.

Kursen kommer bl. a att belysa hur man möter sexuella frågor och problem, sexualfysiologi, mäns och kvinnors sexualitet, den psykosexuella utvecklingen, metodfrågor, sexuella problem i parrelationen, sexuell beroendeproblematik, sexuell övergreppsproblematik: drivkrafter bakom brotten och följdverkningar för offren. Dessa kunskaper ska i hög grad passa in i landstingets eller kommunens befintliga verksamheter och arbetsgrupper samt i privatpraktiserande verksamheter där man möter sexuella frågor och problem.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
- besitta grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi
- kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete
- ha en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka
- erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta sexuella frågor och problem
- utvecklats i sitt kliniska arbete genom diskussioner och falldragningar samt genom ett holistiskt synsätt.

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar två terminer, 15 heldagar. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning och till erfarenhetsutbyte samt till reflektioner runt fallbeskrivningar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter från sin kliniska verksamhet.

Examinationsformer
Examination sker både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Kursen innehåller ett individuellt arbete med en skriftlig fördjupningsuppgift, där essäform för skrivande introduceras och tillämpas. Arbetet med den skriftliga fördjupningsuppgiften pågår under hela kursen, och slutförs under vårterminen. För att bli godkänd på kursen krävs dessutom obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända grupparbeten. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen ges med 15 gemensamma träffar under ett läsår.

Hösten 2024
30 augusti
6 september
20 september
4 oktober
18 oktober
15 november
29 november
10 december

Våren 2025
10 januari
24 janauri
7 februari
21 februari
7 mars
8-9 maj

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 på Södermalm i Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

Bland kursens föreläsare märks:
Stefan Arver, docent, överläkare, enhetschef Andrologiskt Centrum, Karolinska Sjukhuset
Bertil Berg, leg psykoterapeut
Charlotta Björklind, psykolog
Inger Björklund, leg psykoterapeut,
Axel Brattberg, med lic, leg läk, specialist i neurologi, rehab medicin, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cecilia Dhejne, psykiater, överläkare, Enheten för könsidentitetsutredningar
Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker
Ulf Hammare, socionom, fil. dr. i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola
Bo Johansson, fil lic, religionshistoriker
Jakob Staberg, fil. dr. litteraturvetenskap, Södertörns högskola


Kostnad
18 050 kr/termin (exkl. moms). Utbildningen pågår under två terminer.

Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista dag för anmälan den 7 juni 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Tvärvetenskapligt
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 30 augusti 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Suzanna Boman
073-338 82 25
suzbom@gmail.com

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024