Ledarskapsutbildning - Värdebaserat ledarskap

Dagens chefer och ledare ställs inför en alltmer komplex vardag. Kraven på högre effektivitet sker kontinuerligt samtidigt som verksamheten ska vara långsiktigt hållbar med en god och inkluderande psykosocial arbetsmiljö. Detta sker samtidigt som den digitala omställningen är snabb och allt fler uppgifter läggs ut på chefer och ledare som tidigare hanterades av verksamhetens staber.

Mer än 600 ledare har gått vår utbildning i ”Värdebaserat ledarskap”. Utbildningen utvecklas kontinuerligt för att kunna motsvara de behov och de utmaningar som chefer och ledare möter i dag. Utbildningen ger konkreta metoder för utveckling av verksamheten med moderna och inkluderande förhållningssätt. Var och en av kursdeltagarna erhåller under utbildningen en individuell personanalys och personlig handledning samt goda råd för utveckling i rollen som chef och ledare. Under kursen kommer du bland annat att möta ett antal gästföreläsare som är experter på sina olika områden samt få rika tillfällen till diskussioner och reflektioner.

Målgrupp
Kursen vänder sig chefer och ledare som har några års erfarenhet och vill utveckla sin förmåga att arbeta med en långsiktigt hållbar utveckling av: verksamheten, den inkluderande psykosociala arbetsmiljön och den egna chefs- och ledarrollen.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Utbildningen innehåller ett stort antal centrala och aktuella teman inom det värdebaserade och hållbara chefs- och ledarskapet. De olika temana binds successivt samman till en helhet och en stabil plattform att agera utifrån.

Kursen tar upp etisk kompetens, värde och värderingar samt etiska dilemman som ledare möter och betydelsen av att utveckla verksamheten mot en solid värdegrund. Inom temat verksamhetsstyrning och organisationsutveckling behandlas olika styrformer och ämnen som t.ex. målhierarki och organisatorisk och mångdimensionell styrning och hur medarbetare engageras i en målmedveten verksamhetsutveckling.

En tyngdpunkt i utbildningen behandlar det personliga ledarskapet. Du får tillfälle till både reflektion och analys av det egna ledarskapet, självinsikt och självreglering, och hur du utvecklar ett framgångsrikt ledarskap. Du får grundläggande teoretiska kunskaper i beteendepsykologi och i individens tanke- och värderingsmönster. I utbildningen ingår en individuell personanalys. I den beskrivs ditt personliga beteende- och kommunikationsmönster och dina främsta drivkrafter.

Under utbildningen får du som deltagare praktiska verktyg för att analysera dina medarbetares kompetensnivå. Du får träna metoder och ta del av verktyg för att utveckla rätt ledarstil med hänsyn till både varje medarbetares enskilda behov som ditt team/dina teams behov.

Kursen avslutas med en kursdag om metoder för förändringsarbete och inkluderande arbetssätt, samt hur du som ledare kan hantera regression och motstånd vid förändringar samt grundläggande projektmetodik.

Efter avslutad utbildning har kursdeltagaren fått en ökad teoretisk och praktisk kunskap, insikt och förmåga i värdebaserat och hållbart chef- och ledarskap inom följande områden:
- Samspel mellan etik, värderingar, värdestyrt och hållbart ledarskap
- Hållbar verksamhetsstyrning, systematisk verksamhetsutveckling, om olika styr- och organisationsmodeller samt olika perspektiv på chef- och ledarskap.
- Det personliga ledarskapet – ökad kunskap och insikt i kommunikation, om eget och andras beteendemönster, drivkrafter samt tanke- och värderingsmönster.
- Anpassat ledarskap med hänsyn till situation, medarbetare individuellt och teamets utveckling, feedback/feedforward, svåra samtal och konfliktlösning.
- Ökade kunskaper och förmåga att hantera olika typer av ledarsituationer.
- Organisationskultur i teori och praktisk tillämpning.
- Grundläggande arbetsrätt och arbetsmiljörätt samt olika aspekter på psykosociala arbetsmiljön, rehabprocessen och kränkande särbehandling. Under kursen tar vi upp arbetsgivarens ansvar och ledarens ansvar och skyldigheter.
- En gedigen plattform för att över tid utöva ett stabilt, tryggt och hållbart chef- och ledarskap.

Undervisningsformer
Kursen ges utifrån modellen ”Blended learning” och är strukturerad runt ett antal moduler. Utbildningen administreras via högskolans webbaserade lärplattform ItsLearning som deltagarna får tillgång till en tid innan kursstart. Varje undervisningsmodul är uppbyggd kring ett huvudtema som innehåller ett antal delmoment i form filmade föreläsningar kopplade till modulens övergripande tematik. De filmade föreläsningarna har kursdeltagaren möjlighet att ta till sig av vid valfri tid via dator eller smartphone. Till var och en av modulerna kopplas ett fysiskt undervisningstillfälle vid bestämda dagar där vi i olika form återkopplar till och bearbetar de filmade föreläsningarna, dels i storgrupp dels i mindre diskussionsgrupper.

Kursen ger deltagarna en rad konkreta metoder och verktyg med möjlighet till praktisk tillämpning såväl under kursdagarna som i den egna verksamheten mellan kursdagarna. I återkommande gruppdiskussioner utbyter var och en sina erfarenheter med kursledning och övriga kursdeltagare. Pedagogiken bygger på deltagarnas egna vardagsnära upplevelser och erfarenheter, gruppdiskussioner, praktiska övningar som integreras med deltagarens egen beteende- och drivkraftsanalys. I undervisningen ingår examensarbeten.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt godkänd muntlig och skriftlig tentamen. Betygskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstträffar
Kursen har sex gemensamma fysiska kursträffar.

Plats
De fysiska träffarna hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. Se karta längre ner på sidan.

Kursansvarig
Kjell Ekbladh
, fil.kand. och socionom och har arbetat med management samt chef- och ledarutveckling i över 20 år i en mångfald företag och offentliga organisationer.
Kjell Ekbladh har mångårig erfarenhet som VD och styrelseordförande, som bitr. sjukhusdirektör, bitr. socialchef, ekonomichef samt som personalchef. Kjell Ekbladh är Vd för HumAbility som arbetar med preventiva åtgärder mot psykosocial ohälsa i kombination med ledarskapsutbildning, chefsrådgivning och verksamhetsstyrning och förändring.

Övriga lärare är bl.a
Tomas Brytting, professor i organisationsetik. Tomas Brytting har varit ledamot av regeringens värdegrundsdeklaration mellan 2013 - 2016. Han är också författare till boken Äga, leva, dö.
Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen som kom 2019 samt Livets mening – frågan och svaren som kommer ut våren 2020.

Louise Lind, erfaren utbildare i ledarskap, handleder grupper och chefer, leder existentiella Livsstegengrupper och har mångårig erfarenhet som kommunikationschef. Louise Lind har varit styrelseordförande på Fountain House som arbetar med rehabilitering av psykisk ohälsa. Louise har högskoleutbildning inom ledarskap, kvalitetsteknik, handledning och professionella samtal samt är medarbetare i HumAbility.

Suzanne Gieser, fil. doktor i idé- och lärdomshistoria med fokus på psykologi, filosofi, livsåskådning och vetenskapshistoria. Suzanne är en mycket erfaren föreläsare, och undervisar bland annat om stress och stresshantering, perspektiv på Kris-och trauma och konfliktlösning. Publikationer bl.a Psykoterapins pionjärer i Sverige, The innermost Kernel. Suzanne Gieser är medarbetare i HumAbility.

Kostnad
I kurskostnaden ingår två individuella analyser och personlig handledning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 8 april är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: ----
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: ----
Sista ansökningsdag: ----

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Kjell Ekbladh
070-664 96 30
kjell.ekbladh@mchs.se

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 augusti 2022