Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet
- för lärare, programansvariga och studierektorer vid universitet och högskolor

Högskolan erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) en kostnadsfri digital kurs, 3 hp, om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen Att examinera och inkludera kunskap om särskilt utsatta livsvillkor inom examensmålet ’visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer’ ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet samt utformning av undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Kursen, som är kostnadsfri, riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som ska undervisa eller utforma kurser på högskolan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och med inriktning mot särskilt utsatta livsvillkor.

Innehåll
Faktakunskaper varvas med pedagogiska diskussioner om hur man kan undervisa om ämnet inom ramen för högskolans olika utbildningar. Kursen har getts vid tre tidigare tillfällen och har inför denna fjärde omgång justerats i upplägget för att bättre passa distansundervisning. Kursen har inslag av flipped classroom-pedagogik, vilket innebär att kursdeltagarna bland annat tar del av inspelade föreläsningar och litteratur inför kursträffarna.

Examination
Kursen examineras dels genom ett individuellt fördjupningsarbete som presenteras muntligt för andra kursdeltagare och en skriftlig uppgift som utgörs av att ta fram en kursplan och ett undervisningsmoment kring kursens tematik. Närvaro krävs vid samtliga fyra halvdagsträffar och kursdeltagarna förväntas arbeta aktivt genom förberedelser inför träffarna i form av att exempelvis ta del av inspelade föreläsningar och läsa kurslitteraturen.

Lärare/Kursansvarig
Undervisande lärare är Linn Moser Hällen som föreläser och håller i seminarier digitalt. Linn är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och som föreläsare och lärare. Linn är redaktör till böckerna Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer och Våld i nära relationer – socialt arbete i teori, forskning och praktik.

Flera svenska forskare medverkar med inspelade föreläsningar.
Kursansvarig är Veronica Ekström, fil. dr. i socialt arbete. Veronica är lektor på Marie Cederschiöld högskola där hon bland annat har utvecklat de olika moment om våld i nära relationer som ingår på högskolans socionomutbildning. Hon deltar också sedan ett par år tillbaka som föreläsare på Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningar.

Kurstillfällen
Kursen ges med fyra kursträffar (eftermiddagar) under en termin.

Information om nästa kursstart kommer.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri.
Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida. Återkommer med information om när nästa kursstart kommer bli.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Information kommer
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Information kommer
Sista ansökningsdag: Information kommer

Information om kursinnehåll

Kursansvarig
Veronica Ekström
076-636 51 32
veronica.ekstrom@mchs.se

Lärare
Linn Moser Hällen
070-958 82 99
linnmoser@arvinutbildning.se

Studierektor
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Text

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2022