Inflammatorisk tarmsjukdom, fördjupning för sjuksköterskor (IBD)

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) blir allt vanligare. Att drabbas av och leva med en kronisk sjukdom möter många utmaningar; acceptans av att drabbats av livslång sjukdom, följsamhet till medicinering, eventuellt kroppsliga förändringar och oro inför framtiden.

För att stötta patienten genom detta, oavsett var i livet patienten befinner sig, krävs en god kunskap om sjukdomen och olika behandlingsformer. Det behövs även kunskap som hjälper till att fokusera på patienten, dess upplevelse av sjukdomen, vilka behov som behöver uppfyllas för att följsamheten till behandlingen ska bli god och för att patienten ska kunna känna sig trygg inför framtiden trots en kronisk, livslång sjukdom.

Utbildningen ger dig som sjuksköterska utökad kunskap om IBD, olika behandlingar samt vad det innebär att leva med en kronisk tarmsjukdom. Detta för att du, tillsammans med patienten, ska kunna identifiera problem och hitta lösningar som stödjer patienten i sitt liv med IBD.

Uppdragsutbildningsenheten erbjuder nu i samarbete med Ersta Sjukhus en fördjupande utbildning i inflammatorisk tarmsjukdom för sjuksköterskor.

Målgrupp
Legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom gastroenterologi exempelvis på dagvårdsenhet, mottagning eller medicinsk slutenvård.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Deltagare bör även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam. Även andra sökande med adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs skall deltagare:
• förklara den teoretiska kunskapen om inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) dess komplikationer och prognosprofiler
• förklara olika behandlingar, dess verkningsmekanismer, riskprofiler och användningsområden inom IBD-området
• analysera effekter och bieffekter av medicinska behandlingar
• planera och genomföra personcentrerad vård kring IBD, behandlingsalternativ och generella prognoser
• identifiera och erbjuda stöd till patienter med IBD
• relatera till innebörden av att leva med kronisk IBD

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 30 deltagare.
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sju undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända individuella skriftliga hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen ges med sju kursträffar under våren 2024.
16-17 januari
1 februari
19 februari
21 mars
15 april
30 maj

Plats
Kursen hålls på Ersta sjukhus, Folkungagatan/Erstagatan, Stockholm (Södermalm).
För karta se längre ner på sidan.

Kursansvarig
Ulrika Fyrhake, legitimerad sjuksköterska med mångårig erfarenhet inom gastroenterologi och IBD, främst inom Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetar sedan oktober -20 på Gastroenheten, Ersta sjukhus.

Examinator
Peter Thelin Schmidt, professor i gastroenterologi vid Uppsala Universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kostnad
7 100kr (exkl. moms). Priset är under förutsättning att vi får sponsring av fyra läkemedelsföretag. Vi återkommer med information om priset ändras.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 8 december 2023 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 16 januari 2024
Ort: Campus Ersta, Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 8 december 2023

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Ulrika Fyrhake
070-870 69 60 alt. 08-714 60 95
ulrika.fyrhake@erstadiakoni.se

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023