Högskoleutbildning för personal vid HVB och SiS

En praktiknära högskoleutbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper för att utföra ett bättre arbete på behandlingshem, HVB och SiS. Utbildningen tar utgångspunkt i Socialstyrelsen kompetensmål för HVB: Grundläggande kompetens för arbete på HVB för barn och unga samt Riksrevisionens rapport: SiS särskilda ungdomshem – brister i statens tvångsvård av barn och unga.

På behandlingshem, HVB och SiS, så är personalen den viktigaste tillgången. De unga tillbringar en stor del av dygnets timmar tillsammans med personalen vilket ställer höga krav på de yrkesverksammas kompetens, bland annat när det gäller att kunna se och möta den unges behov av bland annat närhet, stöd och omsorg. Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i flera rapporter och utredningar påtalat vikten av att personalen har en adekvat kompetens.

Marie Cederschiöld högskola erbjuder nu en uppdragsutbildning på 4 högskolepoäng med fokus på yrkesrollen och vad som krävs för att utföra ett bra arbete på behandlingshem, HVB och SiS.

Kursen avser att inspirera, förnya, fördjupa och utöka deltagarnas kunskaper genom att knyta ihop deltagarnas erfarenheter med modern forskning och ny lagstiftning.

Kursinnehåll
Kursen går över tre dagar mellan kl. 09.00-16.00

Kursen innehåller en mängd olika praktiska övningar; rollspel, diskussioner, grupparbete och en genomgång av både teori och forskningsstöd.

Kursen innehåller bland annat följande moment
• Forskning och implementering
• Personalgrupp – sammansättning, rekrytering
• Behandling, samtal och förhållningssätt
• Våld och hot
• Familj, nätverksarbete och eftervård
• Juridik och dokumentation
• Institutionsplacerade ungdomars livsfrågor ur ett existentiellt perspektiv
• Utvärdering och kvalitetssäkring av behandlingshem

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på HVB

Förkunskapsnivå
Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är emellertid att utbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 30 deltagare. Undervisningen omfattar 3 heldagar och sker i föreläsningsform i kombination med seminarier, grupparbete och diskussioner. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter och sedan praktiskt kunna tillämpa kunskaperna i sitt dagliga arbete.

Kursansvarig
Niklas Waitong är socionom med lång och gedigen erfarenhet av arbetsledning och behandling på HVB. Han har jobbat med människor hela sitt vuxna liv, i heldygnsvård 1986–2018, 1990-2015 som medlevare på Älgeredskollektivet, föreståndare 1997-2018. Niklas jobbar sedan 2018 heltid som utbildare och handledare.

Niklas arbetade som medlevare på Älgeredskollektivet i 25 år varav 18 år som föreståndare, vd och delägare. Han var med och gjorde om Älgered från ett ganska traditionellt Hasselakollektiv till ett lösningsfokuserat familjeinriktat modernt HVB. Älgered var under många år, enligt Stockholms Stads egen utvärdering, det av deras upphandlade HVB med klart bästa resultat både gällande effekt och kundnöjdhet.

Föreläsare
Johan Assarsson. För professionellt yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården är existentiella frågor viktiga att kunna hantera då de påverkar ungdomars identitetsskapande, psykiska hälsa och hopp inför framtiden. Existentiella frågor kan handla om mening och meningslöshet, frihet, existentiell ensamhet och tidens gång mot döden. Många gånger kan det vara svårt att ge stöd i en existentiell kris och kunskap om ett existentiellt perspektiv saknas ofta i den svenska barn- och ungdomsvården. Under sin föreläsning förmedlar Johan Assarsson hur ett existentiellt perspektiv kan omsättas i den vardagliga praktiken.

Johan arbetar till vardags som socialsekreterare i Lunds kommun och har många års erfarenhet av att arbeta med placerade ungdomar. Han bedriver samtidigt forskarstudier inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (forskarskolanfys.se).

Kursträffar
Kursen har tre gemensamma kursträffar den 4, 5 och 6 november 2024, därefter hemtenta.
Samtliga dagar mellan kl. 09.00-16.00


Kostnad
8 900 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista dag för anmälan den 4 oktober 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 4
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 4-6 november 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 4 oktober 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Niklas Waitong
070-295 24 99
niklas@waitong.se

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024