Handledarutbildning i psykosocialt arbete

Många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar kännetecknas idag av snabba förändringar och ökad organisatorisk komplexitet. Det ställs samtidigt höga krav på medarbetarnas engagemang, kompetens, förmåga och flexibilitet. Inom yrkesområden som vård, skola, social omsorg är dessa förväntningar särskilt höga då den egna kraften och professionaliteten att ge av sig själv i mötet med andra människor är grunden i uppdraget.

De senaste årens ökade krav på effektivitet har medfört att tid för reflektion, eftertanke och lärande minskat och i vissa fall helt försvunnit. Samtidigt har värdet och behovet av regelbunden tid för verksamhets- och professionsanknuten reflektion, lärande och dialog blivit alltmer uppmärksammat i forskning. Att i arbetet ge medarbetare och ledare utrymme för reflektion och lärande bidrar till integrering och utveckling av kunskap och kompetens och är ett viktigt komplement till annan utbildning och kunskapsinhämtning. Professionell grupphandledning ger stora möjligheter att tydliggöra sammanhang, utveckla och stärka professionell kompetens för den enskilda individen, arbetsgruppen och organisationen som helhet.

För att handledning ska kunna använda sin potential till utveckling av både enskilda medarbetare, grupp och verksamhet ställs höga krav på kompetens hos handledare. Grupphandledning kan bli ett mycket viktigt forum för utveckling på alla dessa nivåer genom att tydliggöra roller, mål och sammanhang samt träna både enskilda och grupp att använda sin egen person till att ta funktionell roll i de yrkessammanhang man ingår i. Detta kräver träning och utveckling av handledarskapet.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är verksam med eller planerar att arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande.

Förkunskapsnivå
Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och deltagarna får akademiska poäng efter att kursen har avslutats med godkänt resultat.

Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom pedagogik, hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande.

Deltagare bör även ha minst fem års yrkeserfarenhet efter avlagd yrkesexamen och vara yrkesverksam med egna handledningsuppdrag under utbildningstiden samt ha egen erfarenhet av att ha deltagit i grupphandledning.

Kursinnehåll
Utbildningen är upplagd så att deltagarna ges möjlighet att integrera kunskapen med egen kompetens och erfarenhet. Utbildningen utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där modeller, teorier och arbetssätt för grupphandledning presenteras och prövas. Teorier om handledning, grupputveckling, organisatoriska perspektiv, samhällsutveckling, kunskapssyn, etik, kommunikation, vuxenpedagogik och lärande är delar av kursinnehållet.

Utbildningen omfattar fem terminer fördelade på två moment. Det första momentet syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper om metoder och tekniker i professionell grupphandledning samt kompetens att bedriva handledning inom olika typer av organisationer och verksamheter. Utbildningen innehåller teoretiska moment, litteraturstudier, arbete med att leda egen handledningsgrupp samt handledning på egen handledning. I detta moment (3 terminer) krävs att kursdeltagaren har tillgång till egen grupp att handleda. Det åligger kursdeltagaren att själv finna en lämplig grupp att handleda under utbildningen

Utbildningen andra moment (2 terminer) syftar till att fördjupa handledarskapet vad gäller förmåga att arbeta med grupputveckling, deltagares funktionella rolltagning och handledning kopplad till mål och verksamhetsstöd. Kursdagarna innehåller kortare teoripass i kombination med metodträning. Metodträning genomförs i mindre grupper under kursdagarna. Vi arbetar i reflekterande team och använder delvis filmanalys som en del i det egna lärandet och utvecklingen.

Undervisningsformer och tid
Moment I

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och handledning på handledning. Seminarierna syftar till att fördjupa och fylla på kring teorier och arbetssätt, som är väsentliga för handledningsarbetet. Detta första moment omfattar 14 teoridagar och sträcker sig över tre terminer efter kursstarten i maj 2023. Utöver teoridagarna innehåller kursen handledning på handledning/utbildningshandledning. Denna ges av extern handledare i mindre grupper både mellan kurstillfällena och i anslutning till dessa, sammanlagt 60 timmar vid ca 20 handledningstillfällen. Obs! att i detta moment (3 terminer) krävs tillgång till egen grupp att handleda.

Moment II
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, metodövningar. Kursen är systemiskt upplagd med moment för reflektion och lärande invävda i kursdagarna så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Momentet omfattar
12 heldagar och är förlagd under 2 terminer med start vårterminen 2025.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga moment och godkända examinationer.

Kursdagar
Kursdagar för utbildningen är måndagar och tisdagar med 14 gemensamma kursträffar under maj 2023-december 2024 samt 12 gemensamma träffar under 2025.

Kursträffar under moment I:
De flesta dagar pågår undervisningen mellan kl. 09.00-ca 19.00.
2023
22-23 maj
11-12 september
13-14 november

2024
5-6 februari
13-14 maj
23-24 september
25-26 november

Handledning på handledning/utbildningshandledning med extern handledare pågår under utbildningens första tre terminer, ca: 20 timmar/termin och startar i samband med de första kursdagarna. Tiderna för utbildningshandledning emellan kursdagarna presenteras i samband med kursstart.

Observera! att handledningen är förlagd till Stockholm, pågår både i anslutning till och emellan kurstillfällena, under utbildningens första moment (3 terminer) och innebär resor för kursdeltagare.

Under utbildningens andra moment genomförs ingen utbildningshandledning utanför kursdagarna. Moment II startar i januari, 2025, pågår under två terminer och innehåller 12 kursdagar mellan kl. 09.00-16.00. Kursdagar meddelas under det första momentet i termin 1.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, på Södermalm i Stockholm. För karta se längre ner på sidan.

Kursledare
Kursledare för moment I är Cathrin Kindel. Cathrin är socionom, familjeterapeut och handledare. Cathrin har en gedigen erfarenhet av socialt arbete och handledning för yrkesverksamma. Hon har under många år varit kursansvarig för ett flertal olika utbildningsmoment inom socionomutbildning samt inom olika uppdragsutbildningar.

Kursledare för moment II är Johan Wisén. Johan är utbildad socionom, familjeterapeut och handledare. Han har gedigen erfarenhet av handledning inom psykosocialt arbete samt av grupp- och ledarskapsutveckling inom en mängd olika organisationer. Johan är fortbildad i SCT - Systemic Centered Training (www.sctri.com). Han är engagerad i att utveckla handledning med fördjupat fokus på grupputveckling och på handledning som verksamhetsstöd.

Kostnad
20 700 kr/termin (exkl. moms).
Obs! Utbildningen pågår under 5 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning se längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen den 3 februari 2023 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2023-05-22
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2023-02-03

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Cathrin Kindel
073-645 95 20

Johan Wisén

Kursansvarig
Johan Wisén
070-336 88 90
info@johanwisen.se

Ulf Hammare

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2023