Det biblioterapeutiska arbetssättet

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige. Hur kan man med hjälp av litteratur, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande? På liknade sätt som terapier kopplade till andra konstnärliga områden, exempelvis musik, bild och dans, är biblioterapi en expressivt uttryckande terapiform.

Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike. Biblioterapi handlar bland annat om att läsa, skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera, få insikter och läka. Biblioterapi tillämpas för olika åldrar och inom en rad olika områden – till exempel inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, psykiatri, skola, biblioteksväsende, diakoni och äldreomsorg.

Biblioterapeutiska metoder används även i förebyggande syfte eller som komplement i det psykoterapeutiska samtalet, inom familjeterapi, vid livskriser och rehabilitering. Metoden används även psykoedukativt och för att öka självkännedom och personlig utveckling. Inom biblioteksvärlden arbetar man i många länder med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till socionomer, bibliotekarier, hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom äldreomsorg, diakoner, lärare, cirkelledare, psykologer och terapeuter. Även andra sökande med adekvat utbildning är välkomna att söka utbildningen.

Förkunskapsnivå
Ingen förkunskapsnivå krävs. Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
I kursen presenteras biblioterapins framväxt och mångfald. Kursen syftar till att inspirera och ge verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i sitt arbete. Kursdeltagare kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt i workshops samt planera för eget biblioterapeutiskt arbete. Kursen tar avstamp i biblioterapiutbildningen som Föreningen för biblioterapi i Finland har i samarbete med Helsingfors universitet.

Kursen innehåller bland annat följande moment
• introduktion till biblioterapi - historik och teoretisk bakgrund,
• lästerapi med praktiska övningar,
• skrivterapi med praktiska övningar,
• att tillämpa biblioterapi för olika målgrupper.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under åtta undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
Den här kursen är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar delta i kursen som privatperson.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt inlämnade hemuppgifter.

Svarar en arbetsgivare för kursavgiften har du möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng och lämnar då även en individuell skriftlig hemtentamen.
Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Väljer du att delta som privatperson har du möjlighet att erhålla ett Marie Cederschiölddiplom på genomgången utbildning.

Kursstart
Kursen ges med åtta kurstillfällen under en termin.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).

Kursansvarig och föreläsare
Kursansvarig Pia Bergström är grundskollärare och socionom med vidareutbildning i familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning med inriktning mot språksystemisk och narrativa traditioner samt Biblioterapiledarutbildning vid Helsingfors universitet.

I tidigare kurser märks föreläsare som:
Cecilia Pettersson fil. dr i litteraturvetenskap som forskar inom ämnet biblioterapi och psykiskt relaterad ohälsa
Torsten Pettersson, professor vid Uppsala universitet som berör litteratur och existentiella aspekter

Kostnad
ca 22 375 kr (inkl. moms) - Anmälan via arbetsgivare med möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng.

ca 17 900 kr (inkl. moms) - Anmälan som privatperson med möjlighet till ett diplom på genomgången utbildning (ej möjlighet till 7,5 hp)

Priserna kan komma justeras inför nästa kursstart.

Litteraturkostnaden tillkommer.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar

Utbildningen är en uppdragsutbildning, vilket innebär att du är välkommen att söka utan den behörighet som fordras på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Den här kursen är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar delta i kursen som privatperson.

Svarar en arbetsgivare för kursavgiften har du möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng. Väljer du att delta som privatperson följer du utbildningen på samma sätt som övriga men lämnar efter kursavslut inte in någon skriftlig högskolepoänggrundande examinationsuppgift utan erhåller ett Marie Cederschiölddiplom på att du genomgått utbildningen Det biblioterapeutiska arbetssättet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5 hp eller Diplom
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25 %
Utbildningsstart: Startdatum ej bestämd
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Startdatum ej bestämd
Sista ansökningsdag: Startdatum ej bestämd

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Pia Bergström
070-015 52 15
biblioterapi@gmail.com

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Artikel om biblioterapi på Digiteket

Inslag på SVT play om Biblioterapi

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 oktober 2023