Avancerad sjukvård i hemmet utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt

Allt fler svårt sjuka och döende vårdas i hemmet det är därmed också en plats för en allt mer avancerad och specialiserad palliativ vård. Medicinska framsteg och avancerad vård och behandling har fört med sig ett förlängt döende. Detta ställer stora krav på personalen som ska vårda samt närstående som också behöver stöd av personalen för att vårda den sjuke.

Kursen syftar till att öka beredskap att utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt möta patienter och närstående i hemmet, med medvetenhet om att den avancerade hemsjukvården i dag även kan innebära kurativ vård och vård i tidig palliativ fas, samt vid sjukdomstillstånd i palliativ fas som cancersjukdomar, demens, hjärtsvikt och KOL.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personal som arbetar inom hemsjukvård med vård av döende personer med komplexa omvårdnads- och sjukvårdsbehov.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom, vård, eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Deltagare bör vara yrkesverksam inom området. Även andra sökande med adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Under kursen tas följande områden upp:
- tanatologi
- den palliativa vårdens filosofi, historik och utveckling nationellt och internationellt
- närståendes situation och behov
- personcentrerad palliativ vård
- kvalitetsarbete och utveckling
- etiska frågor vid avancerad hemsjukvård av svårt sjuka och döende personer.
- teamet vid vård av svårt sjuka och döende

Undervisningsformer
Att studera på distans innebär en stor frihet och flexibilitet i studierna. Deltagarna bestämmer själva när, var och hur de vill studera.

Kursen sker via högskolans lärplattform som innehåller allt studiematerial till kursen. I denna håller deltagarna också kontakten med sina lärare som bedömer inlämningsuppgifterna samt har möjlighet att skriftligt kommunicera med varandra.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs godkända studieuppgifter samt godkänd individuell skriftlig hemexamination. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursdeltagare är fria att påbörja utbildningen när som under läsåret. Deltagaren har sen sex månader på sig att genomföra och avluta kursen.

Kursansvarig
Jane Österlind, docent, leg.ssk mångårig klinisk- och forskningserfarenhet från det palliativa området.

Kostnad
15 800 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webbanmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten i pdf och skicka in.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 8
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Fri start
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Fri start
Sista ansökningsdag: Pågår 6 månader efter registrering

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Jane Österlind
076-636 50 11
jane.osterlind@mchs.se

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2023