Att upptäcka och stödja suicidnära personer

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras via de särskilda medel Utbildningsdepartementet har delgett universitet och högskolor för satsning på livslångt lärande.


Som människor drabbas vi av utmaningar som kan göra livet svårt att leva. Sjukdomar, förluster och psykosociala svårigheter kan ibland upplevas övermäktiga. Lidande som kombineras med hopplöshet leder ofta till dödsönskan och suicidtankar. För vissa individer övergår tankarna i en suicidalprocess med suicidplaner och suicidförsök som följd. Det finns också personer som tar sitt liv i desperation – inte för att de söker döden utan för att undkomma plågor som upplevs outhärdliga.

När en person befinner sig i en suicidal kris kan stödet från andra människor bli livsavgörande. Varje år försöker tiotusentals personer att ta sitt liv och omkring 1500 personer tar sitt liv varje år. Av dessa personer har en stor andel varit i kontakt med hälso- och sjukvård och social omsorg i nära anslutning till att de tog sitt liv. Detta innebär en möjlighet att fånga upp och erbjuda ovärderligt stöd för den suicidnära personen men också för närstående och efterlevande vars liv också kraftigt påverkas.

Målgrupp
Personal som möter suicidnära personer exempelvis inom hälso- och sjukvård, primärvård, elevhälsa, social omsorg, rättspsykiatrisk vård och kriminalvård såsom sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socionomer, sjukhuskuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykoterapeuter, psykologer och annan behandlingspersonal. Utbildningen kan också vara av intresse för präster och poliser som arbetar nära personer som befinner sig i kris.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg, socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande.

Kursinnehåll
• Olika perspektiv på suicid och suicidprevention
• Centrala begrepp inom suicidprevention och krisstöd
• Bemötande och vårdrelationens betydelse
• Samtal med suicidnära personer
• Suicidriskbedömning och vårdplanering
• Risk- och skyddsfaktorer
• Risksituationer och krisplanearbete
• Kommunikation och samverkan
• Relevanta författningar, lagstiftning och kunskapsstöd
• Stöd till personal, närstående och efterlevande

Undervisningsformer
Kursen är webbaserad och ges via lärplattformen Itslearning och videokommunikationstjänsten Zoom. Det kommer vara tre schemalagda digitala kursdagar där fokus är dialog och att lära av varandra. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter av att möta och arbeta med suicidnära personer. Som stöd för studierna används studieuppgifter som innehåller inspelade föreläsningar, interaktiva övningar, gruppdiskussioner och seminarier.

Examinationsformer
Examinationen baseras på lärandemål och examineras fortlöpande genom studieuppgifter som utförs individuell och genom arbete i grupp. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på studieuppgifter och aktiv närvaro vid samtliga seminarier. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen ges med tre gemensamma digitala träffar under våren 2024.
19 april
24 maj
14 juni

Plats
Kursens gemensamma träffar sker via Zoom

Kursansvarig
Pernilla Omerov är specialistsjuksköterska psykiatrisk vård och medicine doktor med fokus på suicidprevention och postvention. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med forskning, utbildning och vårdutveckling med fokus på suicidprevention i olika kontext på grund- och avancerad nivå. Hon har exempelvis kurser för vård- och behandlingspersonal inom psykiatrisk vård och beroendevård. Hon arbetar även med utbildningsinsatser riktade mot anställda inom kommun, social omsorg, kriminalvård och Svenska kyrkan jourverksamhet och insitutionssjälavård.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri och finansieras via de särskilda medel Utbildningsdepartementet har delgett universitet och högskolor för satsning på livslångt lärande.
Litteraturen bekostas av deltagarna

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer tillr

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 40%
Utbildningsstart: 19 april 2024
Ort: Digitalt
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 12 april 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Pernilla Omerov
pernilla.omerov@mchs.se
076-636 50 51

 

Studierektor
Monica Rönning-Frick
monica.ronning-frick@mchs.se
08-555 051 17

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Synpunkter från tidigare deltagare


"Det var varit en väldigt innehållsrik och bred kurs. Den har tagit upp både det elementära inom självmordsprevention och efterlevande stöd samt gett information om så mycket mer. Den inspirerar verkligen att fortsätta utbilda sig samt ge goda verktyg att använda i sitt arbete. Jag ser framemot en
fortsättning".

"Möjligheten till grupparbeten och samtalen emellan kursdeltagarna, en fantastiskt fin möjlighet att ta del
av varandras olika professionsområden, erfarenheter, synsätt och kunskap. Mycket givande"!

"Många föreläsningar var väldigt givande. Framför allt Pernillas egna föreläsningar, men även Peter Lundberg föreläsning var väldigt givande".

"Superbra föreläsning från Susanne Tell".

"Mycket bra kurs! Pernilla får absolut inte bytas ut, bästa läraren jag har haft"!

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024