Att stödja vid kognitiv sjukdom, en utbildning för diakoner

Vill du som diakon också diplomeras av Silviahemmet i demenskunskap?

Kognitiv sjukdom som demens innebär stora påfrestningar för den som insjuknat liksom för anhöriga. Att kunna stödja på rätt sätt ställer krav på kunskap om hur sjukdomarna utvecklas och vad man behöver tänka på i olika möten.

Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar. Av de 150 000 demenssjuka i vårt land bor idag två av tre i egen lägenhet eller villa. Sjukdomarna pågår ofta under många år och ännu finns ingen botande behandling. Antalet drabbade kommer öka under kommande decennier.

Högskolan erbjuder i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och Ersta diakoni en utbildning riktad till dig som diakon och som möter personer med kognitiv sjukdom och deras närstående i församlingen, i vård och omsorgsboenden eller på sjukhus.

Utbildningen syftar till att ge dig viktiga redskap så att du i ditt arbete kan stödja personer med kognitiv sjukdom och deras närstående. I kursinnehållet ingår friskt åldrande, demenssjukdomar och symtom från tidig till svår fas, palliativ vård, kommunikation och bemötande, anhöriga, etiska aspekter, själavård och församlingens diakonala möjligheter.

Efter avslutad kurs och godkänt slutprov erbjuds Silviahemmets diplom och dekoration som utdelas av H.M. Drottningen, Silviahemmets ordförande, vid en högtidlig ceremoni.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam diakon och möter personer med kognitiv sjukdom och deras närstående.

Kursinnehåll
I kursen behandlas livsvillkoren i samband med demens, både ur ett individuellt och ett socialt/medborgerligt perspektiv. Utredning, stödformer, hjälpmedel, lagstiftning och anhörigas situation diskuteras, liksom frågor om bemötande och diakonens etiska förhållningssätt. Frågorna relateras till ett församlingsdiakonalt perspektiv.

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna
- reflektera över demenssjukdomens livsvillkor
- beskriva olika demensdiagnoser och hur en utredning går till
- redogöra för olika stödformer för personer med demenssjukdom och för anhöriga
- reflektera över bemötandet av personer med demenssjukdom

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och tematiserade samtal. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig inlämningsuppgift följt av examinationsseminarium. Betyg ges enligt betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Kurstid
Kursen har åtta gemensamma kursdagar. Nästa kurstart är under planering.

Plats
Kursen hålls på Silviahemmet på Drottningholm första dagen med start kl 10.00 vid varje kurstillfälle. Andra dagen hålls på högskolan och Ersta Diakoni på Södermalm i Stockholm och avslutas kl 16.00.

Silviahemmet, Gustav III:s väg 17, Drottningholm/Ekerö
Marie Cederschiöld högskola, Erstagatan 1 F, Stockholm

Kursansvarig
Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef, överläkare geriatrik

Övriga lärare är bland annat:
Jemima Bentham, diakon och verksamhetschef, Ersta kyrka, Ersta diakoni
Mats J Hansson, prefekt Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi, Marie Cederschiöld högskola

Kostnad vid kursstart hösten 2021
9 950 kr (exkl. moms). Kursvgiften kan komma att förändras till nästa kursstart.
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Litteraturkostnader tillkommer samt eventuell logikostnad.

För boende rekommenderas Ersta konferens & hotell, www.erstadiakoni.se/hotell

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Under planering
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: ----
Sista ansökningsdag: ----

Information om kursinnehåll

Kursansvarig
Wilhelmina Hoffman
070-764 46 26
wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se

www.silviahemmet.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 augusti 2022