Att stödja vid kognitiv sjukdom/demenssjukdom
– för kyrkans medarbetare

Vill du som medarbetare i kyrkan också diplomeras av Silviahemmet i demenskunskap?

Kognitiv sjukdom/demenssjukdom innebär stora påfrestningar för den som insjuknat liksom för anhöriga. Att kunna stödja på rätt sätt ställer krav på kunskap om hur sjukdomarna utvecklas och vad man behöver tänka på i olika möten.

Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar. Av de 150 000 demenssjuka i vårt land bor idag två av tre i egen lägenhet eller villa. Sjukdomarna pågår ofta under många år och ännu finns ingen botande behandling. Antalet drabbade kommer öka under kommande decennier.

Marie Cederschiöld högskola i samarbete med Silviahemmet och Ersta diakoni erbjuder nu en utbildning riktad till dig som arbetar i kyrkan och som möter personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och deras närstående i församlingen, i vård och omsorgsboenden eller på sjukhus.

Utbildningen syftar till att ge dig viktiga redskap så att du i ditt arbete kan stödja personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och deras närstående. I kursinnehållet ingår friskt åldrande, demenssjukdomar och symtom från tidig till svår fas, palliativ vård, kommunikation och bemötande, anhöriga, musik och hälsa i samband med kognitiv sjukdom, etiska aspekter, själavård och församlingens diakonala möjligheter.

Musik berörs särskilt i utbildningen som en möjlighet att nå fram till personer vars normala kognitiva förmågor sviktar. Kursen ger inspirerande exempel på hur musik kan kommunicera oberoende av (normal) kognitiv förmåga, det vill säga hur musik kan beröra oss alla bortom analyserande och begreppsliga tänkande.

Efter avslutad kurs och godkänt slutprov erbjuds Silviahemmets diplom och dekoration som utdelas av H.M. Drottningen vid en högtidlig ceremoni.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i kyrkan och möter människor med kognitiv sjukdom /demenssjukdom i det dagliga arbetet. Det kan vara i andaktslivet på äldreboenden och vid församlingens öppna mötesplatser, vid förrättningar, gudstjänster och inte minst i själavårdsarbetet. Utbildningens mål är att rusta medarbetare och arbetslag med rätt verktyg för att vara en kyrka för alla.

Förkunskapsnivå
Som förkunskapskrav rekommenderas att du har grundläggande behörighet för högskolestudier för att bäst tillgodogöra dig kursen.

Kursinnehåll
I kursen behandlas livsvillkoren i samband med demens, både ur ett individuellt och ett socialt/medborgerligt perspektiv. Utredning, stödformer, hjälpmedel, lagstiftning och anhörigas situation diskuteras, liksom frågor om etiskt förhållningssätt i bemötandet av personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Kursinnehållet relateras till kyrkligt församlingsarbete.

Efter avslutad kurs kan du:
- beskriva vanliga kognitiva diagnoser och hur symtomen påverkar individen
- visa förtrogenhet med olika stödformer för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och för anhöriga
- utveckla kunskap om den sjukes och de anhörigas livsvillkor ur ett etiskt perspektiv
- värdera olika slags bemötande av personer med demenssjukdom i ett kyrkligt perspektiv

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och tematiserade samtal. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Examinationsformer
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig inlämningsuppgift följt av examinationsseminarium.
Betyg ges enligt betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen har sju kursdagar under hösten 2024. Två sammanhållna dagar genomförs vid varje tillfälle utöver den avslutande dagen.

10-11 september
3-4 oktober
24-25 oktober
25 november

Särskild inbjudan till den högtidliga diplomeringsceremonin på Drottningholms Slottsteater skickas efter slutförd och godkänd kurs.

Plats
Kursen hålls på Silviahemmet på Drottningholm första dagen vid varje kurstillfälle.
Andra dagen hålls på Marie Cederschiöld högskola och Ersta Diakoni på Södermalm i
Stockholm.

Silviahemmet, Gustav III:s väg 17, Drottningholm/Ekerö
Marie Cederschiöld högskola, Erstagatan 1 F, Stockholm

Kursansvarig och lärare
Wilhelmina Hoffman, Rektor och verksamhetschef, överläkare geriatrik, Silviahemmet

Övriga lärare bland annat:
Madelene Bruce Danielsson, leg. fysioterpeut, MSc, Silviafysioterapeut, Silviahemmet
Jemima Bentham, Diakon & verksamhetschef, Ersta kyrka, Ersta diakoni
Mats J Hansson, prefekt Institutionen för civilsamhälle och teologi, Marie Cederschiöld högskola

Kostnad
9 600 kr (exkl moms).
För- och eftermiddagskaffe samt lunch serveras vid kursträffarna.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Teologi och diakoni
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 10 september 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan

Information om kursinnehåll

Silviahemmet
Wilhelmina Hoffman
070-764 46 26
wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se
www.silviahemmet.se

Marie Cederschiöld högskola
Anette Mimer Sjöblom
070-764 46 26
anette.mimer-sjoblom@mchs.se
www.mchs.se/uppdrag

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Kyrkans medarbetare diplomerades

Den 25 januari 2024 diplomerades och dekorerades kyrkliga medarbetare från hela Sverige i Ersta kyrka, efter att ha genomgått utbildningen. Läs mer >>

Kommentarer från utvärdering - Vad tyckte du var särskilt värdefullt under utbildningen?

"Att det var så välförankrat med direkt erfarenhetsbaserad kunskap. Det blir för mig mycket mer trovärdigt när jag vet att mina föreläsare har egen praktisk erfarenhet"

"Kunskap om demenssjukdomar, praktiska saker att tänka på i bemötande, litteraturen i stort"

"Utbytet med kollegor från andra delar av landet"

"Musikterapeuet-momentet var värdefullt. Gav nya perspektiv"

"Passet om andaktsmetodik som gav handfasta råd"

"Blandningen av teori och praktiska tips"

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2024