Andrologi II – fördjupning

Sedan 2007 har högskolan varje höst genomfört en grundläggande uppdragsutbildning i andrologi. Kursen har bland annat tagit upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik och syftat till att ge kunskaper om mannen såväl teoretiskt som kliniskt, ur både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Nu erbjuds även en fördjupningskurs i andrologi om ytterligare 7,5 högskolepoäng riktad till kliniskt verksamma. Syftet med kursen är att utifrån de skilda perspektiven fördjupa kunskaper och färdigheter för omhändertagande av män som söker för sexuell problematik. Kursen kommer att beröra pubertetsutveckling, andrologisk undersökning och utredning, könsdysfori, sexuell tvångsmässighet, hormonstörande ämnen, cancer och andra sjukdomars inverkan på sexualiteten.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande, med en akademisk examen från exempelvis barnmorske-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, eller socionomprogrammen.

Deltagaren bör även ha arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under kurstiden samt ha möjlighet att medföra fall för medicinsk och/eller psykosocial handledning.

Utbildningen riktar sig i första hand till de som genomgått och erhållit godkänt resultat på vår grundläggande utbildning: ”Andrologi – om mannen och hans sexualiteter, 7,5 högskolepoäng”.

Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i andrologi utifrån ett holistiskt perspektiv samt att utveckla metoder för att möta och arbeta med mäns sexuella frågor och problem. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet och innehåller ett stort mått av handledning. Den sökande måste därför vara kliniskt verksam och ha möjlighet att ta med fall för medicinsk och/eller psykosocial handledning.

Förvärvade kunskaper och färdigheter ska väl passa in i befintliga verksamheter och arbetsgrupper där man möter sexuella frågor och problem.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
- besitta teoretiska kunskaper i andrologi,
- kunna reflektera kring det egna kliniska arbetet i team,
- besitta en bred förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka,
- kunna utveckla modeller och metoder för att möta mäns sexuella frågor och problem,
- utvecklats i sitt arbete genom diskussioner och fallgranskningar samt genom ett holistiskt synsätt.

Undervisningsformer
Undervisningen kommer i huvudsak att bedrivas genom föreläsningar, seminarier samt obligatorisk handledning runt egna och andra kursdeltagares fallbeskrivningar. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning, utbyte av kliniska erfarenheter samt diskussioner runt fallbeskrivningar. Den obligatoriska närvaron omfattar 80 procent av kurstiden. Vid frånvaro, upp till max 20 procent av kurstiden, erhåller kursdeltagaren restuppgifter som motsvarar omfattningen på uppkommen frånvaro.

Examinationsformer
Examination är både muntlig och skriftlig, individuellt och i grupp. Examinationsarbetet består bl.a. av ett skrivet arbete baserat på kliniska erfarenheter och teoretiska modeller samt egen reflektion. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges med åtta kursträffar under en termin. Nästa kursstart är inte planerad.

Plats
Marie Cederschiöld högskola, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Södermalm, Stockholm.

Kursansvariga föreläsare
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut, psykoanalytiker.
Åke Pousette, professor, överläkare

Bland tidigare föreläsare har märkts:
Stefan Arver, överläkare, enhetschef Andrologiskt Centrum, Karolinska Sjukhuset
Bertil Berg, Leg psykoterapeut
Hannah Bergman, leg psykolog, BUP konsultenhet, Teamet för könsidentitetsutredningar för unga, Karolinska Sjukhuset
Lennie Lindberg, specialistsjuksköterska, auktoriserad klinisk sexolog
Katja Sundström, Specialistläkare barnmedicin, Karolinska Sjukhuset
Mats Holmberg, endokrinolog, androlog, ANOVA, Karolinska sjukhuset
Charlotta Björklind, leg psykolog, psykoanalytiker
Lars Henningsohn, överläkare, docent i urologi, Karolinska Sjukhuset
Olle Söder, professor, överläkare, barnendokrinolog, Karolinska Sjukhuset
Jakob Staberg, fil dr litteraturvetenskap, psykoterapeut, Södertörns Högskola

Kostnad

Senaste gången kursen gavs kostade den 20 700 kr (exkl. moms). Eventuellt kommer avgiften att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Startdatum ej bestämt
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Datum ej bestämt
Sista ansökningsdag: Datum ej bestämt

Information om kursinnehåll

Kursansvarig
Suzanna Boman
073-338 82 25
suzbom@gmail.com


Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 november 2023