Andrologi I - grund - om mannen och hans sexualiteter

Kvinnorna har sin gynekologi. Männen har inte samma självklara möjlighet att få svar på sina frågor om sin kropp och sin sexualitet. För att skapa en bättre balans startade högskolan 2007 en högskoleutbildning i andrologi. Kursen har sedan starten genomförts ett flertal gånger i både Stockholm och Göteborg. Kursen riktar sig till alla de yrkesgrupper som möter män med frågor om kön och sexualitet. Syftet med utbildningen är bland annat att möjliggöra en korsbefruktning mellan olika discipliner och professioner och därmed värna ett helhetsperspektiv.

Kursen ger grundläggande kunskaper om mannen och hans sexualiteter. Den tar bland annat upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik, det vill säga hur man möter och behandlar mäns frågor och problem. Kursen har som målsättning att ge kunskaper om mannen såväl teoretiskt som kliniskt, ur både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Målgrupp
Kursen vänder sig till yrkesgrupper som i sitt arbete ställs inför frågor och problem runt mannen, hans kön och sexualitet; bl.a. barnmorskor, läkare, psykologer, sjuksköterskor, och socionomer.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är förutom allmän behörighet för högskolestudier att deltagarna har adekvat akademisk examen såsom exempelvis barnmorske-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, eller socionomutbildning.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med mäns frågor om sexualitet och problem. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det andrologiska kunskapsfältet ligger som grund där även det psykologiska och kulturella perspektivet kommer att belysas.

Kursen innehåller tre skilda block: basal andrologi, sexologi och metodik. Den kommer bland annat att belysa sexualfysiologi, olika funktionsstörningar såsom, tidig sädesavgång, erektil dysfunktion, men också bristande lust, medicinering, att utsätta sig själv eller andra för risker samt åldrande och mannens sexualitet. Metodiken berör frågor om bemötande, omhändertagande och prevention.

Dessa kunskaper ska väl passa in i befintliga verksamheter och arbetsgrupper där man möter sexuella frågor och problem.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
- besitta grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi,
- kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete,
- besitta en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka,
- erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta mäns sexuella frågor och problem,
- utvecklats i sitt arbete genom diskussioner och fallgranskningar samt genom ett övergripande synsätt.

Undervisningsformer
Utbildningen bedrivs i huvudsak genom föreläsningar, litteraturseminarier samt utifrån diskussioner runt fallbeskrivningar. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning, utbyte av kliniska erfarenheter och diskussioner runt fallbeskrivningar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egen klinisk erfarenhet.

Den obligatoriska närvaron omfattar 80 procent av kurstiden. Vid frånvaro, upp till max 20 procent av kurstiden, erhåller kursdeltagaren restuppgifter som motsvarar omfattningen på uppkommen frånvaro.

Examinationsformer
Examination är både muntlig och skriftlig, individuellt och i grupp. Examinationsarbetet består bl.a. av ett skriftligt PM – att utifrån en given uppgift belysa kliniska erfarenheter med hjälp av teoretiska modeller samt egna reflektion. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Kursdagar
Kursen innehåller åtta kursträffar under 1 termin.

Kursstarten hösten 2023 är inställd.

Vi planerar nästa kursstart till hösten 2024. Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Södermalm, Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut.

Kostnad
18 900 kr (exkl. moms). Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Hösten 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2024
Sista ansökningsdag: Våren 2024

Information kring kursinnehåll

Kursansvarig
Suzanna Boman
073-338 82 25
suzbom@gmail.com

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024