Öppen föreläsning - 8 februari 2024

Erbjuda hjälp utan att kräva förändring

- vägledning genom epistemiskt förtroende

Dr Lucy Hay

När vi arbetar med barn och deras familjer måste vi förhålla oss till att inte alla vill ha vår hjälp eller tycker att den hjälp vi har att erbjuda är relevant för dem. För dessa klienter är terapeutisk förändring sällan linjär och ibland inte ens attraktiv.

En fristående arbetsgrupp i Köpenhamn, Foliko, träffar familjer som redan har blivit erbjudna hjälp, ibland under många år, och därför är högst motvilliga inför tanken att de behöver ytterligare hjälp. Motvilligheten tar sig uttryck i misstänksamhet, ilska och ovilja att delta. Detta förhållningssätt gör i sig själv problemen värre.

Startpunkten är ofta att någon annan, inte familjen själv, är oroliga. Därför är motivationen för förändring i familjen mycket låg och inte en del av deras egen agenda. Kraven på förändring sätter sådan press på familjen att kraven i sig kan orsaka att förändringen dröjer eller helt uteblir. Denna paradox har under många år beskrivits och angripits utifrån olika vinklar inom det familjeterapeutiska fältet, att ”jag kan inte lämna en position som definieras negativt av andra, men inte av mig själv”.

I den här paradoxen möter man ofta en position som är ”antingen-eller”, dvs antingen prioriterar man som professionell alliansen med familjen, fokuserar på vad de tycker är viktigt och praktiserar den icke-vetande positionen. Eller också försöker man, från sin maktposition, minska sin egen oro genom att presentera konsekvenser av valet som familjen gör när de inte tar emot hjälp, som till exempel familjehemsplaceringar.

Foliko består av de erfarna psykologerna Rikke Lyngdam, Kasper Hanghöj och Nina Boelsgaard som ägnat lång tid åt att utforska den komplexa dynamiken i familjer som står inför förändring. Positionen som vi tar inom Foliko är pragmatisk. Vi argumenterar både för att möta familjen där den är och dit den behöver gå.

- Vi försöker hålla fokus på barnens välbefinnande och på den förändring som behöver ske, samtidigt som vi är nyfikna på de svårigheter som uppstår genom kraven på förändring. Vi erbjuder hjälp utan att kräva förändring. Det kan vara en svår balansakt.

- Under vår dag tillsammans kommer vi dela erfarenheter från några av våra svåraste fall, där vi försökt upprätthålla denna balans, att erbjuda hjälp utan att kräva förändring, genom att presentera vår praktik av Epistemiskt förtroende (tillitsfullt lärande) som Peter Fonagy, en av grundarna till mentaliseringsbegreppet, har skapat.

- Våra exempel är grundade i vår kliniska praktik, videobaserade och presenteras på ett sådant sätt att de lätt kan appliceras på fall som du jobbar med och som existerar inom samma värld av paradoxen kring hjälp som hjälper.

Förmiddag
Epistemiskt förtroende och misstroende. Att skapa sammanhang för relevant hjälp.
Eftermiddag
Icke- mentalisering i familjer och bland professionella. Fallbeskrivningar och övningar.

Föreläsningen sker på engelska.

Kostnad: 775 kr (inkl moms)
Kaffe serveras för- och eftermiddag samt lunchwrap
När: Torsdag den 8 februari, kl 09.00 – 16.00
Var: Ersta Konferens, Bringsalen, Erstagatan1 K, Stockholm
Föreläsningen sker på engelska.
Ladda ner pdf-fil >> , 2 MB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2024