Kreativa metoder

Kreativa metoder
- för individ- och grupputveckling

Hur ska vi kunna fokusera salutogent arbete med en uråldrig hjärna som främst letar efter problem? Vad är lagom ovanligt ledarskap? Hur kan kreativitet, rörelse och reflektion vara till hjälp i individers och gruppers lärande och utveckling? Vad underlättar en professionell hållning i ledarrollen? Hur håller vi nyfikenheten vid liv? Kan kreativa metoder fungera proaktivt i gruppers konfliktfas? Det är några teman som presenteras och diskuteras i den här utbildningen om Kreativa metoder - för individ- och grupputveckling.

Kreativa metoder inkluderar och utmanar och är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Vare sig du har gruppen eller individen i fokus skapar kreativa metoder vägar till utveckling som är både lustfylld och utmanande. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kursen med grund i salutogent tänkande belyser hur aktuell forskning kring kreativa metoder, evidensbaserad teori för grupputveckling samt teori om compassion och hjärnans tre motivationssystem kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion.

Kreativa metoder är användbart i en bred yrkesutövning. Uppdragsutbildningen ges med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp- och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Kursansvariga är Lotta Geisler och Natasja Andersson Elmtoft.

Målgrupp
Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Kursen har ett tematiserat upplägg som bygger på hur man utifrån olika perspektiv kan arbeta med kreativa metoder i en miljö för lärande och utveckling. Kreativa, visuella metoder, salutogent tänkande och reflektion är kursens bärande element som utforskas utifrån perspektiv på ledarskap, handledning, grupputveckling och individers utveckling.

Kursen belyser också aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen.

Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, tejping, m.m. och ger också möjlighet att utforska och utveckla ditt eget ledarskap.

Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier, reflektioner och metodövningar under åtta undervisningsdagar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskap med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier, genomförda reflektionsuppgifter samt godkänd individuell examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurstillfällen
Kursen har sex gemensamma träffar mellan kl 09.00-16.00 under våren 2025:
6-7 februari
6-7 mars
3-4 april

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Erstagatan 1 F, Södermalm, Stockholm.

Kursansvariga
Kursansvariga är Natasja Andersson Elmtoft och Lotta Geisler

Natasja Andersson Elmtoft är fil mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut, handledare och lärare vid Marie Cederschiöld högskola, (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola) där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen. Författare till boken Personlig professionell utveckling för socionomer (Liber 2023).

Lotta Geisler är dipl. Uttryckande konstterapeut och Symboldramaterapeut, dipl.handledare och utbildningshandledare vid Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola). Lotta har arbetat som folkhögskollärare i 24 år och utvecklat kurser samt varit kursansvarig för olika vuxenutbildningar och arbetar idag halvtid på en samtalsmottagning och halvtid med handledning mm.

Medverkande gästlärare bl.a.
Katrin Byréus lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och författare till bl.a. lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020).

Christina Löwenborg, leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och dipl.handledare.

Elsa Szatek, auktoriserad dramapedagog, fil mag utbildningsvetenskap samt doktorand inom drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet.


Kostnad
18 300 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista dag för anmälan den 6 december 2024 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 6 februari 2025
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 6 december 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Natasja Andersson Elmtoft
natasja.andersson-elmtoft@mchs.se
076-893 10 56

Kursansvarig
Lotta Geisler lotta.geisler@gmail.com

 

Studierektor
Monica Rönning-Frick
monica.ronning-frick@mchs.se
08-555 051 17

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024