Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Sedan 2011 krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. Arbetet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ställer stora krav på de yrkesverksamma. Inom området finns en bred målgrupp med många och varierande behov vilket kräver ingående teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och ett reflekterat etiskt förhållningssätt hos personalen. Ett helt centralt kunskapsområde inom verksamhetsfältet är den lagstiftning som ligger till grund för och styr arbetet.

Utbildningen i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skapar meriterande kunskap inför tillståndsprövning, samtidigt som den erbjuder aktuell kunskap för redan yrkesverksamma.

Med utgångspunkt i lagstiftningen syftar högskoleutbildningen till att ge kursdeltagarna kunskap om funktionsnedsattas rättigheter, lagens intentioner och praktiska tillämpning. Under utbildningen arbetar kursdeltagarna kontinuerligt med lagen, analyserar dess avsikter och kopplar lagstiftningen mot en praktisk verksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att i yrkesutövningen känna till och använda sig av relevanta rättskällor samt att uppmärksamma vikten av kvalitetssäkring och dokumentation.

Parallellt med LSS-lagstiftningen betonas även ansvarsgränser till och mellan andra lagstiftningsområden och där speciellt sekretesslagstiftning och förvaltningsrätt. Högskoleutbildningen tar även upp personkretsbedömningar och olika förekommande funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser. Här fokuseras även teman som samtalsmetodik, lågaffektivt bemötande och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom privat, ideell och offentlig sektor som vill fördjupa sin kunskap om LSS, och därmed skapa kvalifikationer inför bland annat tillståndsprövning.

Förkunskapsnivå
Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha en sådan högskolebehörighet för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är emellertid att utbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Kursinnehåll
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs ha fått fördjupade kunskaper om:
- Funktionsnedsattas rättigheter enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- förvaltningsrätt,
- sekretesslagstiftning,
- anmälningsplikt,
- kvalitetssäkring och dokumentation,
- olika förekommande funktionshinder,
- samtalsmetodik och ett lågaffektivt bemötande,
- Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)

Undervisningsformer
Utbildningen omfattar sju heldagar och sker i föreläsningsform och genom grupparbete. Tillfällen ges också till gruppdiskussioner för att öka förståelsen och samtidigt ge ökade möjligheter att hitta vägar att praktisera de olika teoretiska kunskaperna inom yrket.

Examinationsformer
Examinationen grundar sig på kursens lärandemål. För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta på Södermalm i Stockholm.

Kursträffar
Kursen ges med sju kursträffar under hösten 2024
2-3 september
7-8 oktober
11, 12 och 13 november

Hemtentamen som ska lämnas in senast 6 december.

Kursledare
Advokat Therese Ström

Kostnad
19 300 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2 september 2024
Ort: Campus Ersta, Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan

LSS – fördjupning, rättsutvecklingen efter 2018


2 och 3 maj 2024 anordnar vi en kurs som ger fördjupad kunskap om rättsutvecklingen efter 2018 och fram till där vi är i dag.

LSS, i fråga om rätten till personlig assistans, de grundläggande behoven, egenvård och föräldraansvar står inför genomgripande förändringar och det är i brist på rättsavgöranden oklart vad dessa förändringar kan få för betydelse på det praktiska planet, både i fråga för anordnare och utförare av LSS-insatser, men även i fråga om hur lagändringen påverkar rätten till personlig assistans och assistansersättning.

Kursdeltagarna behöver ha grundläggande kunskaper i LSS då utbildningen inte tar upp lagrummets grundbegrepp.

Läs mer och anmäl dig här

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Therese Ström
08-400 257 91
therese.strom@advokatstrom.com

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024