Familjerättsligt arbete vid våld i nära relationer

Familjerättens arbete i familjer där det förekommer våld är komplext och involverar många olika överväganden. Den här kursen syftar till att ge familjerättssekreterare en fördjupad kunskap om våld i nära relationer och om barn som upplever för våld, men också verktyg och metoder för det familjerättsliga arbetet med föräldrar och barn.

Målgrupp
Familjerättssekreterare och andra handläggare inom socialtjänsten som arbetar med familjerättsliga ärenden.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Kursen belyser teori och aktuell forskning samt hur teorier och lagstiftning kan omsättas i praktiskt familjerättsarbete. Teman som tas upp under kursen är bland annat:
- teoretiska perspektiv på våld i nära relationer
- våldets konsekvenser för barn som har utsatts för eller på annat sätt upplevt våld
- våldsutövande och våldsutsatta föräldrars omsorgsförmåga
- juridiska ramar och perspektiv
- familjerättsliga utredningar när det finns misstanke om våld
- risk- och skyddsbedömning vid misstanke om våld
- överväganden vid samarbetssamtal
- barns delaktighet
- våldets påverkan på professionella

Undervisningsformer
Teori varvas med praktiska övningar kring bland annat kartläggning av våldsutsatthet, familjerättsligt utredningsarbete samt risk- och skyddsbedömningar.
Undervisningen sker i huvudsak vid de kurstillfällen som anges i schemat. Utöver dessa förekommer dock vissa nätbaserade lärandeaktiviteter.
Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges med åtta gemensamma kursdagar, två sammanhängande dagar åt gången, under hösten 2024

3-4 september
8-9 oktober
5-6 november
3-4 december

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
För karta se längre ner på sidan.

Kursansvarig och kursens lärare
Kursansvariga är Lisa Lundberg, socionom med lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta och doktorand i socialt arbete med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och Linn Moser Hällen.

Linn Moser Hällen har mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och av myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i forskning, teori och praktik. Läs mer om boken här.

Kursens huvudlärare är Linn Moser Hällen och Marina Berman. Marina Berman är socionom med mångårig erfarenhet av att möta barn som upplever våld, bland annat som familjebehandlare och barnavårdsutredare. Sedan 2014 arbetar hon som familjerättssekreterare.

Under kursen föreläser även:
Maria Eriksson, professor i socialt arbete
Karin Fängström leg. psykolog och forskare
Anna Kaldal, professor i processrätt
Rebecca Lagh, advokat

Kostnad
18 900 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 3 september 2024
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 7 juni 2024 - Öppen för sen anmälan

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig/Studierektor
Lisa Lundberg
lisa.lundberg@mchs.se
070-498 60 98


Lärare
Linn Moser Hällen
linn@linnmhallen.se

 

Lärare
Marina Berman
mberman73@gmail.com

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 juni 2024