Coreutbildning i ISTDP

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk psykoterapimetod som syftar till att behandla patienter med ett brett spektrum av psykiska problem så tidseffektivt som möjligt. Metoden är ursprungligen utvecklad av Dr. Habib Davanloo vid McGill University, Kanada, som började videofilma sina terapisessioner redan i början av 60-talet för att systematiskt kunna detaljstudera terapiprocessen. Interventionerna i ISTDP har successivt utvecklats för att adressera ångestreaktioner, depression, somatisering samt personlighetssyndrom. Metoden har ökande stöd i kontrollerade studier och forskningen indikerar även att metoden är kostnadseffektiv för en bred grupp patienter som söker psykiatrisk vård.

Sedan hösten 2013 erbjuds ISTDP-institutets internationella utbildningsprogram på svenska. Upplägget av utbildningen är utvecklat av Jon Frederickson (USA), i samarbete med bland andra Allan Abbass (Kanada) och Patricia Coughlin (USA). Utbildningen leder fram till ISTDP-institutets certifiering som ISTDP-terapeut. För certifiering krävs närvaro vid samtliga moduler samt att deltagaren under utbildningens gång löpande tar ISTDP-handledning.

Utbildningen har genomförts vid högskolan sedan 2016.

Behörighetskrav
Utbildningen har 10 platser och är öppen att söka för legitimerade psykologer samt legitimerade psykoterapeuter.

Syfte och innehåll
Den avancerade treåriga utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året har fokus på att förbättra färdigheter i att etablera terapeutisk allians och bedöma patientens kapacitet för att arbeta med fokus på känslor, ångest och försvar. Andra året riktas sedan främst mot färdigheter för att arbeta med patienter som behöver bygga upp sin kapacitet för att tolerera känslor och ångest, medan tredje året har särskilt fokus på att arbeta med patienter som har hög grad av undvikande mot att uppleva och dela känslor. Målet för utbildningen är att deltagarna ska kunna behärska grundprinciperna i metoden och successivt lära sig hantera svårare problematik. Ett övergripande mål är även att hjälpa varje enskild deltagare integrera metoden med sina tidigare förvärvade terapeutiska färdigheter.

Varje undervisningstillfälle består av:
1. Undervisning av teori och praktik kring modulens tema
2. Färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
3. Handledning på egna videofilmade patientsessioner
4. Gruppsamtal kring egna processer
5. Diskussion kring läst kurslitteratur

Lärandemål
Efter utbildningen förväntas studenten kunna:
• Etablera och upprätthålla terapeutisk allians med fokus på utforskande av inre känslomässiga processer som bidrar till patientens problematik
• Kontinuerligt bedöma olika patienters kapacitet att arbeta med känslomässigt fokus i terapin och anpassa interventioner baserade på denna bedömning
• Hjälpa patienter med olika kapacitetsbrister utveckla högre förmåga att tolerera och integrera starka känslomässiga upplever
• Hjälpa patienter upptäcka och minska känslomässigt undvikande
• Arbeta självständigt med ISTDP utifrån kännedom om egna styrkor och utvecklingsområden som terapeut

Omfattning
Totalt omfattar utbildningen 12 moduler under tre år.
Varje modul omfattar tre sammanhållande dagar som genomförs mellan kl 9-17 (36 heldagar). Modulerna består av undervisning, rollspel, egna handledningstimmar i grupp, observation och diskussion utifrån gruppdeltagares handledning samt reflektion i grupp.

Utöver modulerna ingår även obligatorisk individuell handledning mellan varje modul om totalt 11 timmar. Utbildningen innehåller vidare egen inläsning av litteratur som omfattar ca 2500 sidor (se litteraturlista i slutet) samt egen övning i rollspel.

Examinationsformer
Obligatorisk närvaro är ett krav och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Varje student kommer att bedömas individuellt i relation till lärandemålen som godkänd/icke godkänd. Bedömningen är summativ och baseras på deltagarens aktivitet och uppvisande av färdigheter i rollspel samt videoinspelade terapisessioner.

Psykologer som läser utbildningen inom ramen för specialistutbildning har även en särskild individuell examination som består av en skriftlig (teoretisk) och en muntlig (färdighetsprövande) del. Denna examination genomförs efter att sista utbildningsmodulen är genomförd. Utöver lärandemålen för utbildningen som nämns ovan förväntas specialistpsykologer även kunna:
1. Relatera ISTDP-modellen teoretiskt till andra centrala terapitraditioner
2. Redogöra för forskningsbasen för ISTDP
3. Ge feedback till kollegor utifrån videoinspelat sessionsmaterial

Utvärdering
Utvärdering av de handledda psykoterapierna kommer att ske fortlöpande. Utvärdering av varje modul sker muntligen i slutet av varje modul. Utvärdering av utbildningen som helhet sker skriftligen och muntligen vid sista utbildningstillfället

Kurstillfällen
2025:
12-14 februari (modul 1)
14-16 maj (modul 2)
10-12 september (modul 3)
3-5 december (modul 4)

Datum för 2026-2027 meddelas under kursens gång

Plats
Undervisningen i modulerna genomförs vid Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm)

Handledning sker digitalt eller på överenskommen plats.

Lärare och examinator
Undervisningen och handledningen leds av fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut Peter Lilliengren som är certifierad lärare och handledare i ISTDP.
0733-167 977, peter.lilliengren@affekta.se

Kurslitteratur
Abbass, A. (2015). Reaching Through Resistance: Advanced Psychtherapy Techniques. Seven Leaves Press.

Frederickson, J. (2013). Co-Creating Change. Effective Dynamic Psychotherapy Techniques. Seven Leaves Press.

Frederickson, J. (2021) Co-Creating Safety. Healing the Fragile Patient. Seven Leaves Press

Nat Kuhn (2014). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. A Reference. Experient Publications.

Utöver dessa böcker tillkommer artiklar som delas ut under utbildningens gång.


Kostnad
9 000 kr (exkl. moms) per modul, kursen omfattar 12 moduler under tre år.
Avgiften inkluderar även obligatorisk individuell handledning om totalt 11 timmar.

Kostnad för hela utbildningen är 108 000 kr exkl. moms under tre år
Litteraturkostnader tillkommer.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdag 6 december 2024 är anmälan bindande för de första fyra modulerna (år 2025). Inför år två och tre görs en förnyad anmälan.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 0
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 12 februari 2025
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 6 december 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Peter Lilliengren
0733-167 977
peter.lilliengren@affekta.se

 

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024