GDPR - personuppgifter

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM STUDENT

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Marie Cederschiöld högskola (härefter högskolan) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når högskolans dataskyddsombud på pul@mchs.se.

ÄNDAMÅL

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Säkra att uppgifter om sökande till utbildning, genomgångna studier, betyg över utbildningar och examina bevaras
 • För att genomföra examination och plagiatkontroll
 • Registrera betyg, närvaro och andra uppgifter om genomgångna studier
 • Du ska kunna arbeta med lärare och andra studenter inom en kurs eller program
 • Visa rätt kursinformation på studentwebben
 • Tilldela relevanta resurser, lokaler och material till studenter
 • Tillhandahålla studie- och karriärvägledning
 • Skapa underlag för uppföljning och utvärdering av vår utbildning
 • För att besluta om antagning av studenter
 • För att kunna kommunicera med dig som är student
 • Besluta om anmälningsavgift och studieavgift
 • Skapa officiell statistik och rapportera den
 • Avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter
 • Utreda och hantera disciplinärenden
 • Tilldela relevanta stödåtgärder
 • Om du genomför en verksamhetsförlagd utbildning kommer dina uppgifter att lämnas till den organisation där du gör din verksamhetsförlagda utbildning
 • För att hantera utbyten med utländska lärosäten och resebidrag
 • För att möjliggöra forskning

  Högskolan kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att högskolan ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.Härutöver ska uppgifterna kunna läggas till grund för uppföljning och utvärdering, för antagning av studenter.

Registret får användas även för forskning. Förordning (2010:595)

Administrera dina studier (t.ex. sätta betyg, boka lokaler och andra resurser)

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER OCH KÄLLAN TILL DEM

Vi får i första hand personuppgifter om dig från Antagning.se som hanteras av Universitets- och högskolerådet.

I vissa fall får vi personuppgifter från andra lärosäten om du har studerat där tidigare. Därefter så har vi de personuppgifter som vi får från dig eller som skapas om dig på grund av din utbildning hos oss.

RÄTTSLIG GRUND

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det för att vi ska kunna uppfylla högskolans allmänna intresse att genomföra utbildning eller för att följa lagar och förordningar. Vi behandlar alltså dina personuppgifter för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse. I vissa fall, till exempel när det gäller överföring av dina personuppgifter utanför EU så ber vi om ditt samtycke till detta.

UTLÄMNANDE

ESBH lämnar inte ut dina personuppgifter till externa intressenter utan ditt medgivande.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Ersta Sköndal Bräcke högskola för över dina personuppgifter till andra organisationer i vissa fall, till exempel:

 • Andra högskolor, i Sverige eller inom EU, till exempel när du vill tillgodoräkna dig kurser eller när högskolan kontrollerar din behörighet
 • CSN, när de behöver uppgifterna för att bevilja eller betala ut studiestöd
 • Universitets- och högskolerådet genom antagning.se
 • SCB för att skapa officiell statistik
 • Andra myndigheter inom Sverige eller EU, för att handlägga ärenden om yrkesbehörigheter och legitimationer
 • Studentkårerna vid högskolan
 • Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
 • Svenska institutet
 • Universitetskanslersämbetet

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING

Om du ansöker om utbytesstudier eller samarbetar med en organisation utanför EU/EES, så kommer vi att föra över personuppgifter till den organisationen

LAGRING

Dina personuppgifter lagras till och med:

 • du har slutat på den kurs/program du går med ett slutbetyg, slutexamen
 • du har begärt utträde från kurs /program

Då någon av punkterna ovan uppfylles så kommer dina kontouppgifter och annat data tas bort efter 3 månader från ovanstående händelse.

Resterande studenter får ett personligt meddelande via brev/telefon/mejl att kontot och din information ska tas bort och raderas.

Dina personuppgifter kan lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta din studeiadministratör som hjälper dig.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om du som student har givit samtycke till en specifik åtgärd så kan du som student har du en rätt att återkalla detta samtycke.

SKYLDIGHET ATT LÄMNA PERSONUPPGIFTER

För att du ska kunna studera vid ESBH så måste du ge oss vissa personuppgifter. Detta regleras bland annat i förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

SYNPUNKTER

Om du har synpunkter på högskolans personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på pul@mchs.se.

Om du inte är nöjd med högskolans svar, kan du vända dig med klagomål på högskolans behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på http://www.datainspektionen.se/