Internationalisering sjuksköterskeutbildning

Som student innebär studier utomlands möjlighet till nya erfarenheter och kunskaper, en ökad interkulturell kompetens och ofta en högre grad av anställningsbarhet. Internationella- och kulturella perspektiv på hälsa, sjukdom och vård är centralt för dagen och morgondagens sjuksköterskor, oavsett vart i världen eller inom vilken specialitet ni är verksamma inom. I en allt mer internationell värld är kunskap om globala hälsofrågor ständigt närvarande för en sjuksköterska.

Att för en tid lämna det egna lärosätet, det egna landet och den hälso- och sjukvårdsorganisation som man är van vid ger också möjlighet att förstå Sverige och svensk vård på ett nytt sätt. Att studera utomlands ger ofta nya självinsikter, bidrar till utmaningar som måste hanteras samt ökar förmågan till självständighet och eget ansvar – viktiga kompetenser för en blivande sjuksköterska.

När kan man åka?
Studerande på sjuksköterskeprogrammet som följer utbildningsplan VPNU ges möjlighet att från och med termin fyra att göra en del av den verksamhetsförlagda och/eller teoretiska utbildningen utomlands:

  • Termin 4
  • Fem veckors verksamhetsförlagd utbildning i primärvård i nordiskt land
    Termin 5
  • 10 veckor i utvecklingsland för att skriva kandidatuppsats
  • Byte av hel termin med lärosäte i Oslo eller Köpenhamn
  • Kortare fältstudier om 3-5 dagar i samband med kandidatuppsats
    Termin 6
  • 12 veckor verksamhetsförlagd utbildning i Norden eller Europa, motsvarande somatisk och palliativ verksamhetsförlagd utbildning.

Även studerande på utbildningar på avancerad nivå har möjlighet till internationellt utbyte, då främst inom ramen för magister/masteruppsatsen, minst 8 veckor.

Vart kan man åka?
En viktig del av internationaliseringsprogrammet är att stimulera till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskare. Som ett led i detta har institutionen för vårdvetenskap kontaktnät med andra sjuksköterskeutbildningar runt om i världen. Institutionen ingår för närvarande i ett flertal sådana nätverk inom Norden, Europa och förhoppningsvis inom en snar framtid även med andra delar av världen.

Stipendier och länder
Nordplus
Nordplus är ett utbytesprogram för studerande och lärare vid universitet, högskolor och andra postgymnasiala utbildningar. Programmet har till syfte att vitalisera och stärka det nordiska utbildningssamarbetet. Samarbetet inom Nordplus bygger på nätverk mellan utbildningsenheter runt om i Norden.

Institutionen för vårdvetenskap deltar i två nätverk inom ramen för Nordplus:

Norddiakoni
Danmark, Finland och Norge

Nordkvist
Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island och Norge

Erasmus

Erasmus med syfte att öka mobiliteten bland studenter, men även för lärare och personal i första hand i Europa. Samarbetet inom Erasmus bygger på bilaterala avtal mellan deltagande universitet och högskolor.

Erasmus-stipendier ges för heltidsstudier. Det finns stipendier både för studier och vfu/praktik.

Samarbetspartners
Belgien, Karel de Grote University College, Antwerpen
Italien, Università di Padova
Norge, VID/Diakonhjemmet Høgskole, Oslo
Spanien, Universidad del Pais Vasco, San Sebastian
Skottland, Glasgow Caledonian University

Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme är ett program för lärare och studenter på högskolans grundnivå och avancerad nivå och syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer.

I dagsläget har vi inga partners men vi arbetar på det.

MFS
Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till studenter på högskolans grund- och avancerade nivå som vill samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland. Stipendiet är upp till 27000 kr per student. Instrumentet för detta är ett resestipendium som är ett bidrag till att en fältstudie kan genomföras. Den studerande ges möjlighet att under minst två månader i fält studera frågor som är relaterade till den globala utvecklingsprocessen, dvs belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Giltiga länder för MFS-studier är de av OECD:s biståndskommittée (DAC) definierade som utvecklingsländer.

Innan du reser deltar du i en förberedelsekurs under två dagar som behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation. Anmälan sker via portalen www.mfs.nu.

Titta även på UD:s reserekommendationer www.regeringen.se

BLIXTSTIPENDIER
Syftet med blixtstipendier är att genom ekonomiskt stöd underlätta för studenter som på egenhand vill göra studie/fältbesök utanför Sveriges gränser: Att under sin utbildning fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt omårde/ämne. Blixtstipendier kan sökas när som helst under studieåret. Stipendiebeloppet är ca 3000 kr per student och resa. Tänk på att blixtstipendiet sällan täcker hela kostanden för resan.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022