Internationalisering på socionomutbildningen

bild

På Institutionen för socialvetenskap finns det flera möjligheter för dig att ”internationalisera” dina studier, genom mobilitet, dvs. att resa ut på fältstudier, ta kurser utomlands eller delta i de aktiviteter som erbjuds på hemmaplan. Du är inte den första som gått i dessa tankar. Över 160 av våra socionomstudenter har under senaste 15 åren rest till ett 40-tal länder genom något av våra mobilitetsprogram eller som free mover. (Afrika: 9 länder, Amerika och Latinamerika: 7 länder, Asien: 16 länder och Europa 17 länder.)

Internationaliseringens mångsidighet och betydelse

När man funderar en stund och associerar till ”internationalisering” på en högskola kommer olika teman och aspekter upp, såsom utbyten, kontakter med utlandet, samarbetsavtal, Bolognaprocessen, stipendier, betygskriterier, litteratur på engelska, gästföreläsare, kulturmöten på hemmaplan, internationella nätverk, men också glädjande saker som fest, samvaro och möten med intressanta människor.

För vissa innebär internationaliseringsarbetet en administrativ börda bland många andra, för andra handlar det istället om en högskolas överlevnad, en prioritering, där internationaliseringsarbetet måste genomsyra all undervisning, forskning och organisation.

Internationalisering handlar dock inte bara om mobilitet, utan även att engagera sig. Vi vill ytterst sätt också bidra till en bättre värld genom socialt arbete. Varje år organiserar vi så kallad Global Sessions där vi bjuder in gästlärare och –studenter från våra olika samarbets-partners runt om i världen, för att ta upp något aktuellt och hett tema. Vi anordnar föreläsningar, seminarer och fältbesök och även mingel, middagar och fest där du får möjlighet att knyta vänskapsband med internationella studenter för livet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola vill aktivt verka för att erbjuda de studerande rika möjligheter till internationella erfarenheter under grund-utbildningen. Grunden för internationellt utbyte startar på hemmaplan och vi strävar efter att bereda många möjligheter för alla studenter att möta internationella perspektiv under utbildningstiden. I vår verksamhetsidé för internationaliseringsarbetet motiverar vi på vilket sätt, hur och varför vi vill genomföra vår vision.

”Marie Cederschiöld högskolas internationaliseringsarbete ska genomsyra vår akademiska verksamhet och beröra varje student under sin lärotid på högskolan. Detta arbete ska också genomsyra lärarnas förhållningssätt utifrån våra specifika förutsättningar, vår identitet och profil.”

Mobilitet

Institutionen för socialvetenskap erbjuder återkommande stipendier:

• Erasmus
• Nordplus
• Linnaeus-Palme
• MFS – Minor Field Studies

Generella regler

• Minst ett års genomförda och godkända studier vid Institutionen för socialvetenskap, vid MFS godkända studier upp till C-nivå.
• Goda kunskaper i engelska språket i tal och skrift och/eller goda kunskaper i det språk som talas i det land man åker till.
• Att i första hand resa via de program som vår högskola erbjuder. Det finns också möjligheter att åka ut som ”free-rider” i överenskommelse med den internationaliseringsansvarige.
• Att studierna planeras i samråd med internationaliseringsansvarig lärare.
• Att ett Learning Agreement har upprättats mellan studenten, högskolan och värdlärosätet före avresa (Erasmus samt Nordplus).

Avtal och samarbeten

Institutionen för socialvetenskap har följande avtal och/eller samarbeten:

Norden: Genom Nordplus och med stöd av Nordiska Ministerrådet har vi byggt upp det s k Sköndalnätverket som består av socialhögskolor och socionomutbildningar i Danmark, Norge och Finland:

• Diakonhjemmets Höjskolesenter i Oslo (Norge),
• Den Sociale Höjskole/ University College Lillebaelt i Odense (Danmark) och
• Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors (Finland).

Europa: Genom Erasmus samarbetar vi med socionomutbildningarna på

• Glasgow Caledonian University i Skottland,
• University of Applied Sciences i München, Tyskland,
• Educational Technical Institute of Athens, TEI, Grekland
• Universidad de Pais Basco, Spanien
• Du kan även själv komma med förslag på praktikplats på NGO, myndighet eller liknande i Europa inom ramen för Erasmus+ praktik i övriga europeiska länder.

Asien (och Mellanöstern), Afrika Nord- och Latinamerika: Pågående och avslutade projekt de senaste åren:

  • Saint Louis University i Baguio i norra Filippinerna där vi haft ett väl fungerande Linnaeus-Palme samarbete sedan början av 2000-talet med ett 30-tal studenter som rest till Filippinerna (Linnaeus-stipendier) och kommit till Sverige från Filippinerna (Palme-stipendier). De flesta av våra studenter reser till Filippinerna för fältstudier, där vi också har kontakter med NGOs och olika sociala projekt med utsatta barn och ungdomar och andra utvecklingsprojekt.
  • I Kurdistan-Irak har vi varit med och byggt upp en socionomutbildning med stöd bl a av UNHCR. Vi hade ett hus i Erbil som kunde användas av både studenter och lärare för fältstudier. Vi samarbetade bl a med Ministry of Labour & Social Affairs (MOLSA) som driver flera sociala institutioner, där vi varit med och utbildat sociala ledare och chefer.
  • I södra Indien (Trivandrum, Kerala) har vi kontakter med Loyola College of Social Sciences med utmärkta möjligheter för fältstudier.
  • I Japan samarbetar vi med Kansai University of Social Welfare.
  • I USA har flera av våra studenter och lärare goda kontakter och utbyte med Fountain house i New York.
  • Till Latinamerika har flera av våra studenter rest för att samla in data inom ramen för Minor Field Studies, bl a till Argentina och Brasilien.

VAD OMFATTAR STIPENDIERNA?

Stipendiet ger dig möjlighet att

• studera
• göra praktik eller
• inhämta material för examensarbete vid utländsk högskola,
• hjälp att hitta bostad på studieorten och handledningsstöd.

Som Erasmus-studerande får man ett stipendium baserat på det antal månader utbytet varar. Stipendiets storlek varierar, 200-500 Euro/månad (inklusive resa) beroende på land. Som Nordplus-stipendiat får du 200 Euro/månad (20 euro/dag alt 70 euro/veckan för kortare stipendier) plus ett resestipendium (upp till 330 euro till annat nordiskt land). Linnaeus-Palme (ca 21.000 kr, beroende på längd) och MFS (27.000 kr).

Du har rätt att tillgodoräkna dig de kurser som fullgjorts vid utländsk högskola i din socionomexamen om du före utresa gjort ett avtal om:

• vilka kurser som kan bytas ut, och
• vilka kurser som ska genomföras vid det utländska lärosätet, och
• att kurserna examinerats med lägst betyget godkänd.

UTLYSNING AV STIPENDIER

Utlysning av resestipendier sker två gånger per år, i regel är deadlines 1 mars och 1 okt. De första tillfällena för att resa ut sker under termin 4, vilket gör att man senast måste söka 1 oktober (under termin 3). Vilka regler och bestämmelser varje stipendium har beskrivs i länken till höger (Ansökan om resestipendier). Vi ansöker varje år om externa medel från Internationella Programkontoret (IP) för att finanseria våra Erasmus, Nordplus, Minor Field Studies och Linnaeus Palme.

BLIXTSTIPENDIER

I samband med b-uppsatserna ges möjligheten för studenterna att samla in data i de nordiska länderna eller övriga Europa. Genom s k blixtstipendier kan enskilda studenter som är intresserade av internationellt socialt arbete och aktuella frågor få möjligheten att resa ut i smågrupper. Utlysning av dessa stipendier sker i början av vår-terminen i samband med kursstart. Redovisning av ett ”abstract” på engelska sker gruppvis i mitten av maj i samband med Global Sessions, där även gäststudenter från olika länder deltar. Du förväntas delta i åtminstone två huvudföreläsningar och göra din redovisning på engelska tillsammans med de andra gruppdeltagarna

Institutionen för socialvetenskap samarbetar med övriga svenska socionomutbildningars internationaliseringsansvariga för att vid behov utvidga vårt internationella nätverk. Institutionen för socialvetenskap har, förutom ovanstående stipendier, möjlighet att bidra med mindre stipendier till studenter som gör kortare studieresor eller studerar vid högskola som inte ingår i ovan nämnda samarbetsprogram. Dessa stipendier lyses ut 1 okt och 1 mars om de finns tillgängliga.

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN

Institutionen för socialvetenskap bedriver också ett internationaliseringsarbete på hemmaplan. Det innefattar ett nära samarbete mellan institutionen och studentkåren/Internationella rådet. Tillsammans anordnar vi föreläsningar för samtliga studenter och personal vid högskolan samt planerar mottagande av inkommande gäststudenter och gästlärare. Under senare år har vi exempelvis anordnat en Global kurs för socionom och sjuksköterskestudenter och Global Sessions som en tvärvetenskaplig kurs på engelska där man tar upp aktuella globala utmaningar som migration- och flyktingkrisen eller olika sociala utvecklingsproblem, Sustainable Development Goals (SDGs) och Human Development i olika sammanhang, se länk till höger om Global Sessions 2016 för information (uppdateras fortlöpande). Detta har också varit en plattform för högskolans studenter att träffa gäststudenter från Asien (Linnaeus-Palme), Europa (Erasmus) och Norden (Nordplus).

Alla studenter som deltar i utbyte, både in- och utresande studenter, berättar vid hemkomsten/under sin vistelse om sina erfarenheter under Internationella tema-eftermiddagar som ett led i att stimulera andra studenter och lärare att delta i utbytesverksamhet. Detta ger också studenter som inte har möjlighet att resa ut tillfälle att vidga sina perspektiv på socialt arbete.

De gästlärare som besöker institutionen deltar så långt som möjligt i den undervisning som bedrivs på institutionen, de kan komma in som allt mellan gästföreläsare i kurser till att vara kursansvariga, t.ex. för kursen Social utsatthet i ett globalt perspektiv. Vår förhoppning är att alla studenter ska kunna ta aktiv del i internationaliseringsarbetet under åren vid Marie Cederschiöld högskola.

EGET ENGAGEMANG

Studenter som aktivt deltar i det lokala internationaliseringsarbetet kan ges företräde vid ansökan om stipendier. Det kan t.ex. vara att engagera sig i studenternas internationella råd, att ta hand om inkommande utbytesstudenter som kontaktstudent och att hjälpa till med olika arrangemang.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2022