Institutionen för socialvetenskap

Vid institutionen för socialvetenskap erbjuds utbildning i socialt arbete på grund- och avancerad nivå. Här bedrivs också forskning om socialt arbete, och vi medverkar i den forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället som bedrivs vid högskolan.

Varje höst välkomnas till institutionen ett sjuttiotal studenter till socionomprogrammet, samt ett trettiotal studenter till magisterutbildningen och masterprogrammet. Utbildningarnas kurser drivs av erfarna och forskarutbildade lärare. Att studentkullarna är relativt små bidrar till flexibilitet i utbildningarna och ett personligt bemötande av studenterna.

Nationella genomgångar visar att det är svårt att komma in på socionomutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola, men att den ger väldigt goda förutsättningar för arbete. Under senare år har vi också samarbetat med andra lärosäten för att utveckla deras socionomprogram, och sedan höstterminen 2018 bedriver vi i samarbete med Uppsala universitet ett socionomprogram med 35 platser på Campus Gotland. Även detta är ett uttryck för att vår utbildning håller en hög kvalitet.

Sedan mer än 20 år bedrivs vid institutionen forskning i socialt arbete och välfärdsrätt. Under flera år låg tyngdpunkten av denna forskningen inom området frivilligt socialt arbete, en inriktning som lade grunden för en framgångsrik forskning om civilsamhället. Sedan 2019 är denna inriktning samlad i Centrum för civilsamhällesforskning. Idag bedrivs forskningen vid institutionen under den samlande rubriken ”Socialt arbete för social rättvisa”, vilket innebär att vi riktar intresset, dels mot hur ojämlikhet och utsatthet skapas respektive upprätthålls och hur det sociala arbetet kan utformas för att motverka detta, dels hur det sociala arbetet kan bidra till utsatta gruppers inkludering i samhället. Institutionen för socialvetenskap har bland annat erhållit ett sexårigt programstöd för att utveckla forskningen om våld i nära relationer och finansiering av ett femårigt forskningsprogram om funktionshinder med särskild inriktning rörelsehinder.

För att kunna erbjuda hög kvalitet och stor flexibilitet har institutionen ett stort antal aktiva samarbeten med andra högskolor och med fältförlagda verksamheter – såväl nationellt som internationellt. I vårt arbete med såväl utbildning som forskning vill vi bidra till att, tillsammans med professionellt och ideellt engagerade och i samarbete med såväl det offentliga som det civila samhällets organisationer, utveckla kunskapen om och stärka engagemanget för de frågor vi arbetar med. Vill du delta i det arbete – som student, praktiskt verksam eller engagerad medborgare är du välkommen att kontakta oss!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2022